Sakaru Pasaule - urnls par
modernm komunikcijm

  
  


Atpaka Jaunais numurs Arhvs Par mums Meklana

Sanktpterburgas M. Bona-Brujevia vrd nosaukt valsts telekomunikciju universitte aicina mcties Latvijas studentus!

   

 

 

Mācības Sanktpēterburgas Telekomunikāciju universitātē (SPbGUT) notiek dienas, vakara un neklātienes nodaļā. Studijas dienas nodaļā piedāvājam šādos studiju virzienos: radiosakari, televīzija un multimediji; daudzkanālu telekomunikāciju sistēmas; sakaru tīkli, komutācijas sistēmas un skaitļošanas tehnika; sakaru līdzekļu tehnoloģijas un biomedicīnas elektronika; informācijas sistēmas un tehnoloģijas; ekonomika un vadība; militārā apmācība; humanitārā izglītība. Jums ir iespēja iegūt arī otru augstāko izglītību šīs pašas universitātes specialitātēs.

 

Iestājeksāmeni

Abiturienti, kuri vēlas mācīties tehniskajās specialitātēs, kārto trīs iestājeksāmenus krievu valodā vienots valsts eksāmens (VVE), matemātikā (rakstos), fizikā (rakstos).

Eksāmens krievu valodā tiek vērtēts pēc sistēmas ieskaitīts-neieskaitīts. Matemātikā un fizikā ir profila (konkursa) eksāmeni, kas tiek vērtēti pēc 15 ballu sistēmas.

Humanitārajā fakultātē abiturienti kārto iestājeksāmenus literatūrā un vēsturē, kas notiek radošā konkursa veidā. Tur var apgūt ekonomikas un vadības specialitāti.

Vakara un neklātienes studiju virzienos visās specialitātēs notiek iestāju pārbaudījumi matemātikā (rakstos), fizikā (rakstos), krievu valodā (domraksts).

 

Mācību ilgums visās fakultātēs klātienē ir pieci gadi. Pēc studiju beigšanas studenti saņem valsts diplomus. Specialitātē 210400 (telekomunikācijas) pēc četru gadu apmācības tiek piešķirta bakalaura kvalifikācija un tie, kas vēlas mācīties tālāk, pēc diviem gadiem iegūst maģistra grādu.

 

Universitātes dominante - telekomunikācijas

Tā kā telekomunikācijas gan vēsturiski, gan arī šobrīd ir SPbGUT dominējošā un lielākā specialitāte, piedāvājam plašāku ieskatu vienā no senākajām - Sakaru tīklu, komutācijas sistēmu un skaitļošanas tehnikas (, un ) fakultātē. gatavo profesionāļus trijās specialitātēs un vienā maģistru programmā:

210406 Sakaru tīkli un komutācijas sistēmas

230102 Informācijas apstrādes un vadības automatizētās sistēmas

230105 Skaitļošanas tehnikas un automatizēto sistēmu programmnodrošinājums

550402 Tīkli, sakaru mezgli un informācijas sadale

210400 lekomunikācijas

 

Specialitāte Sakaru tīkli un komutācijas sistēmas orientēta uz universālu speciālistu sagatavošanu visos tīklu un komutācijas sistēmu būves virzienos, to skaitā tīklu projektēšanā, programmnodrošinājuma izstrādē, vadībā un ekspluatācijā.

Specialitāte Informācijas apstrādes un vadības automatizētās sistēmas galvenokārt vērsta uz tādu speciālistu sagatavošanu, kuri prot izmantot mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas skaitļošanas kompleksos, sakaru mezglos un automatizētās vadības sistēmās.

Specialitāte Skaitļošanas tehnikas un automatizēto sistēmu programmnodrošinājums dod sagatavotajiem inženieriem labas zināšanas un prasmi projektēt, izstrādāt un ekspluatēt lietojumprogrammas, kā arī programmēt rīkus un sistēmas saskaņā ar mūsdienīgām programmatūras produktu izstrādes metodēm, līdzekļiem un tehnoloģijām.

Maģistrantūras programma Tīkli, sakaru mezgli un informācijas sadale gatavo tehnikas un tehnoloģiju maģistrus, kuri pēc maģistra disertācijas aizstāvēšanas ir sagatavoti darbam telekomunikāciju uzņēmumu vai institūciju zinātniski pētnieciskajās nodaļās, kā arī tālākām studijām aspirantūrā kādā no fakultātes katedrām. Šai fakultātei ir nodibināti stabili sakari ar ārvalstu telekomunikāciju augstskolām.

 

Mazā fakultāte

Tiem abiturientiem, kuri vēlas iepriekš sagatavoties iestājeksāmeniem Sanktpēterburgas Telekomunikāciju universitātē, izveidota t.s. Mazā fakultāte ( ), kas gādā arī par profesionālo orientāciju. Var pieteikties gan vakara, gan neklātienes apmācības grupās.

Personām ar augstāko izglītību tiek piedāvāta otras augstākās izglītības programma, kas paredzēta 2,5-3 gadiem.

Personas, kurām ir vidējā profesionālā izglītība ar atbilstošu profilu (ekonomika, vadība, sakari, informātika), var turpināt izglītību pēc paātrinātās programmas, kas paredzēta 3,5 gadiem dienas vai vakara nodaļā. Tuvāk ar šīm iespējām varat iepazīties mājaslapā www.fem-sut.spb.ru.

 

Fundamentālās sagatavošanas departaments

Augstskolas visā pasaulē, izņemot Krieviju un Vāciju, gatavo tikai bakalaurus un maģistrus. Tādēļ, sekojot pasaules standartam, Krievijas valdība ir izstrādājusi trīs līmeņu speciālistu sagatavošanas koncepciju: bakalauri, inženieri un maģistri. Fundamentālās sagatavošanas departaments organizē bakalauru un maģistru sagatavošanu. Saskaņā ar Krievijas jauno augstākās izglītības koncepciju Sanktpēterburgas Telekomunikāciju universitātē 1998. gadā tika izveidots Fundamentālās sagatavošanas departaments, kur tiek apmācīti telekomunikāciju bakalauri un maģistri. Pēc bakalaura kursa pabeigšanas studenti var turpināt mācības maģistrantūrā arī citās Eiropas valstīs Vācijā, Somijā, Zviedrijā, Anglijā. Daudzi no SUT studentiem jau izgājuši šādu apmācību ceļu, veiksmīgi aizstāvējuši disertācijas un saņēmuši maģistra grādu.

 

 

Plašāku informāciju par fakultātēm un specialitātēm atradīsit Sanktpēterburgas Telekomunikāciju universitātes un tās fakultāšu mājaslapās:

 

         Sakaru tīklu, komutācijas sistēmu un skaitļošanas tehnikas fakultāte

(, un )

www.ss-sk.sut.ru

         Daudzkanālu telekomunikāciju sistēmu fakultāte ()

www.mts-sut.spb.ru

 

         Radiosakaru, televīzijas un multimediju tehnoloģiju fakultāte (, un )

www.rs.sut.ru

www.dtbtech.ru

         Ekonomikas un vadības fakultāte

www.fem-sut.spb.ru

 

  • Sakaru līdzekļu tehnoloģiju un biomedicīnas elektronikas fakultāte ()

www.fem.sut.ru

www.dtbtech.ru

www.ss-sk.sut.ru

         Militārās apmācības fakultāte ()

www.sut.ru

         Fundamentālās apmācības departaments ()

www.ffp.sut.ru

         Humanitārā fakultāte ()

www.gf-sut.ru

         Vakara un neklātienes apmācības fakultāte ()

www.vizo.ru

         Inženieru un pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanās fakultāte

www.fppk.ru

 


Adrese: 191186, -, . , 61

Tālruņi: + 7 812 315-0118 (rektora sekretāre)

+7 812 315-2692 (uzņemšanas komisija)

+ 7 812 315-8392 (starptautiskās izglītības departaments)

+ 7 812 315-3292 (vakara un neklātienes apmācību nodaļa)

E-mail: pk@sut.ru dmo_spbsut@sut.ru

http://www.sut.ru

Transports: metro stacijas Ņevas prospekts, Gostinij dvor

 

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001