Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Numura saglabāšanas pakalpojums

   

Numuru saglabāšanas pakalpojums

 

Ja jautātu telefona lietotājam, vai viņš zina, ko nozīmē numura saglabāšana, domājams, liela daļa paraustītu plecus un teiktu – nē. Tai pašā laikā uz jautājumu: - Vai jūs vēlētos mainīt operatoru, ja būtu tāda iespēja? – atbilde skanētu – jā.

Pašlaik telefona lietotājs nemaina operatoru, jo tas ir sarežģīti un neviens nevēlas pazaudēt savu pašreizējo telefona numuru, lai arī cits operators piedāvā labākus noteikumus, izcenojumus un pakalpojumu veidus. Telefona numurs ir kā neatņemama dzīves sastāvdaļa, kuru mainīt pret citu vai zaudēt ir ļoti grūti.

 

Kas ir numuru pārvietošana?

          Kas īsti ir numerācijas nodrošināšanas pakalpojums likuma izpratnē? Likums izskaidro to kā centralizētās publiskā telefonu tīkla abonentu numuru un starp elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem saglabāto numuru datu bāzes uzturēšanu, to skaitā ir jebkurš pakalpojums, kas saistīts ar piekļuves nodrošināšanu šīs datu bāzes informācijai, un tās apstrādei. Savukārt numura saglabāšanas pakalpojums ir telekomunikāciju pakalpojuma veids, kas dod abonentam iespēju saglabāt viņam lietošanā nodoto abonenta numuru, mainot pakalpojumu sniedzēju. Šāds pakalpojums jau vairākus gadus veiksmīgi darbojas daudzās Eiropas Savienības valstīs un citur pasaulē un veicina elektronisko sakaru tīklu nodrošinājumu, kā arī pakalpojumu un konkurences attīstību. Savukārt dažās valstīs, tāpat kā Latvijā, pašlaik notiek izstrādes process numuru saglabāšanas pakalpojumam.

Kā numura saglabāšanas pakalpojums var veicināt konkurenci? Atbilde ir vienkārša – katram operatoram būs jācīnās par savu klientu un tā iespējām. Numurs, kurš tiks pārvietots un pieslēgts jaunajam operatoram, zaudēs jebkādas saistības ar iepriekšējo operatoru. Tas nozīmē, ka zvani tiks tarificēti pēc jaunā operatora tarifiem. Līdzko šāda sistēma sāks darbību, neviens Latvijas telefona lietotājs – ne fiksētā (Lattelekom, Telekom Baltija u. c.), ne mobilā (LMT, Tele2, Bite GSM u. c.) – vairs netiks mākslīgi ierobežots, radot brīvu iespēju ceļot no operatora uz operatoru, kā arī līdzekļu ietaupīšanu un kontaktu saglabāšanu neatkarīgi no tā, pie kura operatora ir pieslēgums.

Savukārt operatoriem būs vairāk jāinvestē sistēmās un mārketinga politikā, lai paaugstinātu pakalpojumu kvalitāti, samazinātu tarifus un piedāvātu klientiem labākus nosacījumus, tas ir, abonenti varēs runāt vairāk un lētāk. Klientu piesaistīšanai ilgākam laikam operatoriem būs jāpilnveido un jāuzlabo pakalpojumu iespējas, piemēram, jāpiedāvā mazcenas mobilos telefonus ar pieslēgumu.

Numuru saglabāšanas pakalpojumam ir arī savi ierobežojumi. Numuru nevarēs pārvietot, ja tas būs pieslēgts fiksētajiem tīkliem un klients vēlēsies šo numuru saglabāt un turpmāk izmantot mobilo sakaru tīklos. Respektīvi, mobilā telefona numuru nevarēs pieslēgt fiksētajiem tīkliem. Nelieli ierobežojumi pastāvēs fiksēto telefonu numuru pārvietošanai starp ģeogrāfiskajiem fiksētajiem un neģeogrāfiskajiem fiksētajiem telefonu tīkliem. Ja numuram ir noteikta ģeogrāfiskā numerācija, tad šo numuru nevarēs pieslēgt citam numerācijas rajonam vai arī neģeogrāfiskai numerācijai, piemēram, numuru, kurš ir pieslēgts Liepājā nevarēs pieslēgt Rīgā.

 

Kā tas darbosies?

          Numuru saglabāšanas pakalpojumu varēs izmantot, gan fiziskas, gan juridiskas personas, abos gadījumos nodrošinot ērtu un vienkāršu procedūru. Un proti, atkarībā no klienta vēlmēm un operatora piedāvājuma vienā numura pārvietošanas pieprasījumā varēs ietvert vienu vai vairākus numurus, kā arī, iespējams, pat numura diapazonu. Lai saņemtu numura saglabāšanas pakalpojumu, klientam būs jāierodas izvēlētā operatora apkalpošanas centrā un jāuzraksta iesniegums par numura saglabāšanu, dokumentā norādot prasīto informāciju. Pēc tam operators pārbaudīs datus Numerācijas resursu un numura saglabāšanas pakalpojuma datu bāzē (NRSP DB), kura pārbaudīs datu pareizību dos pozitīvu vai negatīvu atbildi.

Ja atbilde būs pozitīva, Numerācijas resursu un numura saglabāšanas pakalpojuma datu bāzes nosūtīs iesniegumu donora operatoram (iepriekšējam operatoram), kurš pārbaudīs iesnieguma patiesību un sniegs apstiprinājumu vai noraidījumu. Saņemot pozitīvas atbildes, atkarībā no pieprasījumu daudzuma iespējami ātri tiks veikta numuru pārvietošana. Fiksētā tālruņa numuriem pārvietošanas periods laika ziņā var būtiski atšķirties no mobilajiem tālruņiem. Piemēram, Francijā, lai pārvietotu numuru, klientam ir jāgaida vairāk nekā divi mēneši, jāapmeklē gan donora, gan saņēmēja operatora birojs, līdz ar to numura saglabāšanas pakalpojuma izmantošanas aktivitāte ir ļoti zema.

Viens no būtiskiem faktoriem, kas izvērtēts datu bāzes veidošanā, ir pārvietoto numuru skaits, kas tieši ietekmē sistēmas veidošanas un uzturēšanas izmaksas. Eiropas valstu pieredze rāda, ka pārvietoto numuru skaits divu trīs gadu periodā var svārstīties no 0,4 līdz 22 procentiem no kopējā abonentu skaita, taču lielākoties tomēr nepārsniedz 4-5 procentus. Ienākot tirgū jaunam operatoram, pārvietoto numuru skaitam ir tendence strauji palielināties. Liela nozīme ir arī mārketinga aktivitātēm un numura saglabāšanas pakalpojuma vienkāršībai un patērētāja izmaksām.

Ja Latvijas situācija paliktu nemainīga un neienāktu jauns operators, tad stabilā tirgus situācijā pārvietoto numuru skaits būtu prognozējams 4-5 procentu apmērā. Taču Latvijā ir ienācis trešais GSM operators, kurš varētu radīt būtiskas pārmaiņas pašreizējā tirgus situācijā. CDMA tehnoloģiju nodrošinātājs Triatel arī sāk uzņemt apgriezienus. VAS Elektronisko sakaru direkcija (ESD) tuvākajos divos gados prognozē numuru pārvietošanos 15 procentu apmērā gadā.

 

Kas notiek Latvijā?

          2004. gada 28. oktobrī Saeima pieņēma Elektronisko sakaru likumu, kas ir ļoti nozīmīgs notikums visiem elektronisko sakaru tirgus dalībniekiem. Vairums telekomunikāciju tirgus dalībnieku un tos pāraugošo organizāciju mēģina atbildēt, kurš ir gatavs nodrošināt numuru saglabāšanas pakalpojumu. Savukārt, lai efektīvi pārvaldītu numerācijas resursus, ir nepieciešams kontrolēt to izmantošanu. Apvienojot numerācijas resursu uzskaites sistēmu ar pārvietotajiem numuriem, tiek uzlabotas gan numerācijas izmantošanas kontroles iespējas, gan arī numura saglabāšanas pakalpojuma servisa līmenis.

          Tiek uzskatīts, ka sekmīgai numura saglabāšanas pakalpojuma ieviešanai pārvietoto numuru references datu bāzes turētājam ir jābūt no operatoriem neatkarīgai institūcijai, jo tādā gadījumā tiek nodrošināti vienādi noteikumi visiem sakaru tirgus dalībniekiem. Latvijā šo pakalpojumu var nodrošināt Elektronisko sakaru direkcija, jo tā ir no operatoriem neatkarīga, tādējādi veicinot konkurences attīstību un mazinot lietotāju ierobežošanu un komersantu atkarību. Eiropas valstīs datu bāzes turētājs ir no telekomunikāciju operatoriem neatkarīga sabiedrība.

Likums ir pieņemts, un tajā ir norādīts, ka Elektronisko sakaru direkcija uzturēs un pārvaldīs numuru saglabāšanas pakalpojumam nepieciešamo saikni starp operatoriem. Šim nolūkam direkcija veido numerācijas resursu un numura saglabāšanas pakalpojuma datu bāzes, ko nosaka Elektronisko sakaru likums. Taču Latvijā joprojām notiek publiskas diskusijas par šī pakalpojuma sniedzēju. VAS Elektronisko sakaru direkcija ir pārliecināta, ka tā spēs nodrošināt un pārvaldīt šo pakalpojumu. Savukārt operatoriem ir pašiem jāstrādā ar abonentiem, kuri vēlēsies saglabāt numuru un mainīt operatoru.

          Pašreiz Eiropas Kopienu komisija ir izteikusi bažas par Latvijā notiekošo. Netiek pildīts Direktīvas 2002/22/EK par Universālo pakalpojumu 30. pants, kas noteic, ka dalībvalstīs jādarbojas numuru saglabāšanas pakalpojumam. Latvijā šī pakalpojuma termiņu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir noteikusi 2005. gada 1. decembri. Direkcijas līdzšinējā saskarsme ar lielajiem telekomunikāciu operatoriem apliecina, ka operatori ir gatavi strādāt ar klientiem, sniedzot numuru saglabāšanas pakalpojumu, bet ir mazāk atsaucīgi par tehnisko numerācijas resursu pārvaldību, nodrošinot Elektronisko sakaru direkcijai numuru saglabāšanas pakalpojumu operatoru līmenī. Laika ir maz, bet direkcija uzskata, ka tas ir pietiekams, lai tehniski sagatavotu šo pakalpojumu.

          Ļoti daudz jautājumu ir par šī pakalpojuma maksu. Iepriekš minētās direktīvas par Universālo pakalpojumu 30. panta otrā daļa noteic, ka valsts pārvalde nodrošina, ka cenas savstarpējam savienojumam numura pārnesamības nodrošināšanai ir uz izmaksām vērstas un tiešie maksājumi abonentiem, ja tādi ir, nav šķērslis šo iespēju lietošanai. Savukārt panta trešā daļa noteic, ka valsts pārvaldes iestādes nenosaka mazumtirdzniecības tarifus pārnesamībai tā, lai tiktu kropļota konkurence. Pašlaik ir iespējami vairāki varianti, kā varētu segt izdevumus par numuru pārvietošanu. Elektronisko sakaru direkcija uzskata, ka daļai no ikgadējās valsts nodevas par numerācijas resursu lietošanas tiesībām būtu jāsedz izdevumi, kas saistīti ar ESD numerācijas resursu pārvaldību un ESD numerācijas resursu saglabāšanas pakalpojumu, īstenojot elektroniskās sakaru nozares politiku.

Jānis LAPIŅŠ,

VAS ESD Numerācijas resursu daļas vecākais speciālists

 

VAS Elektronisko sakaru direkcija

Elizabetes iela 41/43

Tālr. 7333034

Fakss 7821275

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001