Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Termini no topošā elektronisko sakaru likumprojekta

   

Elektronisko sakaru likums

 (Nobeigums. Sākums SP’4-2003)

 

 

electronic mail - elektroniskais pasts, e-pasts

 

ir jebkurš teksta, balss, skaņas vai attēla ziņojums elektroniskā formā, kurš tiek sūtīts ar publiskā sakaru tīkla starpniecību un kuru var saglabāt šajā tīklā vai saņēmēja galiekārtā, līdz saņēmējs šo nosūtīto ziņojumu atver vai nolasa.

 

public pay telephone - publisks taksofons

 

ir publiski pieejams tālrunis, ar kura palīdzību saņemto telefonsakaru pakalpojumu apmaksai var tikt izmantotas monētas, kredīta/debeta kartes vai priekšapmaksas kartes, to skaitā arī kartes, kas lietojamas ar izsaukšanas kodiem.

 

public telephone network - publiskais telefona tīkls

 

ir elektronisko sakaru tīkls, kuru izmanto publiski pieejamu telefonijas pakalpojumu sniegšanai un kas nodrošina balss sakarus, kā arī faksimila un datu pārraidi starp tīkla pieslēguma punktiem. 

 

publicly available telephone service - publiski pieejams telefona pakalpojums

 

ir publiski pieejams pakalpojums, kas nodrošina  iekšzemes un starptautisko telefonsakaru izsaukumu veikšanu un saņemšanu, kā arī operatīvo dienestu izsaukšanu ar nacionālā vai starptautiskā numerācijas plāna numuru palīdzību, un kurš var ietvert arī vienu vai vairākus sekojošus pakalpojumus: operatora palīdzības nodrošināšanu, uzziņas par abonentu numuriem, abonentu tālruņu numuru datu bāzu un katalogu pakalpojumus, kā arī publisko taksofonu pakalpojumus.

 

geographic number - ģeogrāfiskais numurs

 

ir numurs no nacionālā numerācijas plāna, kurā daļa no ciparu struktūras satur  ģeogrāfisko informāciju, kas tiek izmantota zvana maršrutizācijai uz abonenta, kuram šis numurs ticis piešķirts, telekomunikāciju tīkla galiekārtas fizisko pieslēguma vietu.

 

network termination point (NTP) - tīkla pieslēgumpunkts

 

ir fizisks punkts, kur abonentam tiek nodrošināta piekļuve publiskajam sakaru tīklam. Ja tīklā tiek izmantota komutācija vai maršrutēšana, tad tīkla pieslēgumpunktu identificē ar īpašas tīkla adreses palīdzību, kas var būt saistīta ar abonenta numuru vai vārdu.

 

 

non-geographic number - neģeogrāfisks numurs

 

ir nacionālā numerācijas plāna numurs, kas nesatur ģeogrāfisko informāciju un tiek piešķirts neģeogrāfisko jeb visu valsti aptverošo sakaru pakalpojumu numerācijai. Šajā kategorijā ietilpst arī mobilie, bezmaksas, dalītās apmaksas un papildu maksas pakalpojumu numuri.

 

local loop - abonentlīnija

 

ir fiziskā simetriskā vītā pāra ķēde, kura savieno tīkla pieslēguma punktu abonenta telpās ar galveno sadales krosu (bloku) vai ekvivalentu elementu fiksētajā publiskajā telefona tīklā.

 

local sub-loop – abonenta apakšlīnija

 

ir noteikta abonentlīnijas daļa, kas savieno tīkla pieslēgumpunktu abonenta telpās ar koncentrācijas punktu vai specifisku piekļuves punktu fiksētajā publiskajā telefona tīklā.

 

unbundled access to the local loop - atsaistītā piekļuve abonentlīnijai

 

ir pilnā atsaistītā un kopējā piekļuve abonentlīnijai.

 

 

full unbundled access to the local loop - pilnīgi atsaistīta piekļuve abonentlīnijai

 

ir konkurējošam pakalpojumu sniedzējam nodrošināta piekļuve publiskā sakaru tīkla operatora abonentlīnijai vai abonenta apakšlīnijai, ļaujot izmantot visu vītā metāliskā pāra pārraides frekvenču spektru.

 

 

 

 

 

 

shared access to the local loop – kopējā piekļuve abonentlīnijai

 

ir konkurējošam pakalpojumu sniedzējam nodrošināta piekļuve publiskā sakaru tīkla operatora abonentlīnijai vai abonenta apakšlīnijai ar tiesībām izmantot tikai to pārraides frekvenču spektra daļu, kas nav paredzēta balss telefonijai. Simetriskā vītā  pāra abonenta līniju turpina izmantot arī tās īpašnieks balss telefonijas pakalpojumu nodrošināšanai.

 

collocation - kopvietošana

 

fiziskās vietas un/vai risinājuma nodrošināšana cita elektronsakaru uzņēmuma iekārtu izvietošanai un pieslēgšanai, kā arī citu ar kopvietošanu un izvietoto iekārtu ekspluatācijas apstākļiem saistīto pakalpojumu un resursu nodrošināšana.

 

physical collocation - fiziskā kopvietošana

 

ir kopvietošanas veids, kurā atsaistītā piekļuve abonentlīnijai tiek realizēta, izvietojot konkurējošā pakalpojumu sniedzēja piekļuves pārraides iekārtas abonentlīniju tīkla īpašnieka teritorijā un/vai telpās.

 

 

virtual collocation - virtuālā kopvietošana

ir kopvietošanas veids, kurā atsaistītā piekļuve abonentlīnijai tiek nodrošināta, izvietojot konkurējošā pakalpojumu sniedzēja pārraides iekārtas abonentlīniju tīkla īpašnieka telpās, bet izvietotās pārraides iekārtas apkalpo kvalificēti un pilnvaroti piekļuves tīkla īpašnieka darbinieki, saskaņā ar noslēgto līgumu par atsaistīto piekļuvi abonentlīnijām.

 

 

distant collocation – attālinātā kopvietošana

 

ir kopvietošanas veids, kurā atsaistītā piekļuve abonentlīnijai tiek nodrošināta, izvietojot konkurējošā pakalpojumu sniedzēja pārraides iekārtas abonentlīniju tīkla īpašnieka telpu tuvumā un to savienošanai ar abonentlīnijām izmanto kabeļus.

 

related facilities - saistītie resursi; saistītie pakalpojumi

 

ir resursi vai pakalpojumi, kas saistīti ar atsaistītās piekļuves nodrošināšanu abonentlīnijai (piemēram, iekārtu kopvietošana, kabeļu savienojuma izveide,   informāciju tehnoloģiju sistēmu izmantošana) un kas ir nepieciešami citam sakaru uzņēmumam, lai izmantotu atsaistīto piekļuvi abonentlīnijai un sniegtu pakalpojumus uz nediskriminējošiem nosacījumiem.

 

voice telephony service - balss telefonijas pakalpojums

 

ir publiski pieejams sakaru pakalpojums, kas komerciālos nolūkos nodrošina runas signālu pārraidi un/vai maršrutizāciju reālā laikā starp publiskā sakaru tīkla vai tīklu noteiktiem pieslēgumu punktiem pievienotām galiekārtām.

 

domain name – domēna nosaukums

 

ir vārdu sistēma, kuru izmanto, lai identificētu konkrētu datoru interneta tīklā. Atšķirībā no IP adreses domēna nosaukums ir vieglāk iegaumējams nekā skaitliskā adrese. Domēna nosaukumam jāsastāv vismaz no divām daļām - kreisās puses, kas norāda organizāciju, un labās puses, kur uzrādīts augšējā līmeņa domēns, piemēram, valsts (lv, ca, u.c.) vai organizācijas tips (gov, edu, com u.c.).

 

presentation of calling line identification -  izsaucošā numura uzrādīšana

 

ir papildvērtības pakalpojums, ar kura palīdzību tiek nodrošināts lietotāja vai abonenta numura, no kura notiek izsaukuma mēģinājums, attēlojums cita lietotāja vai abonenta galiekārtā vai taksofonā pirms savienojuma nodibināšanas.

 

default carrier - noklusējuma operators

 

ir sakaru operators, caur kura tīklu tiek maršrutēts lietotāja pieprasītais (sastādītais) savienojums, ja lietotājs pirms izsaucamā abonenta numura nenorāda operatoru ar operatora izvēles koda palīdzību un nav veicis arī operatora iepriekšēju izvēli.

 

essential requirements - būtiskas prasības

 

ir vispārēji iemesli, kuriem nav ekonomisks raksturs. Tie saistīti ar  sabiedrības interesēm, kuru dēļ tiek izvirzīti noteikumi sakaru tīklu izveidošanai un/vai ekspluatācijai vai sakaru pakalpojumu sniegšanai. Šie iemesli ir tīklu darbības drošība, tīklu integritātes uzturēšana, tīklu iekārtu un pakalpojumu savietojamība un savstarpēja sadarbība, datu un vides aizsardzība, pilsētu un lauku teritoriju plānošanas mērķi, kā arī radiofrekvenču spektra efektīva izmantošana un izvairīšanās no dažādu radiosakaru sistēmu savstarpējiem kaitīgiem traucējumiem. Datu aizsardzība var ietvert personu datu aizsardzību, uzglabātās vai pārraidītās informācijas konfidencialitāti, kā arī privātās dzīves aizsardzību.

 

data processing - datu apstrāde

 

ir jebkuras ar datiem, to skaitā ar datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, ierakstīšanu, kopēšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, izpaušanu, bloķēšanu, dzēšanu veiktas darbības.

 

    individual licence – individuālā licence

 

īpašs pilnvarojums (atļauja) noteikta veida uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) sakaru nozarē vai sakaru tīkla izveidošanai un ekspluatācijai, kas nosaka individuālas saistības vai prasības un kas dod pieeju ierobežotajiem nacionālajiem resursiem sakaru nozarē vai īpašas tiesības, kādu uzņēmumam nav, pirms attiecīgā regulējošā institūcija nav pieņēmusi lēmumu vai izdevusi normatīvo aktu par konkrētā sakaru uzņēmuma pilnvarojumu.

 

Terminu kopu publikācijai sagatavoja

Artis KALNIETIS (Lattelekom)

un Gunta KĻAVIŅA (SP)

 

Termini apstiprināti

 LZA Terminoloģijas komisijas IT&T apakškomisijā

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001