Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Termini no topošā Elektronisko sakaru likuma

   

Lūdzu, pievērsiet uzmanību dzelteni iekrāsotajām vietām, kur ir divi terminu varianti

 

electronic communications network - elektronisko sakaru (elektronsakaru) tīkls

 

Tās ir pārraides sistēmas un vairumā gadījumu arī komutācijas vai maršrutēšanas iekārtas un citi resursi, kuri ļauj pārraidīt signālus pa vadiem, ar radioviļņu palīdzību, ar optiskajiem vai citiem elektromagnētiskajiem līdzekļiem, to skaitā satelītu tīkli, fiksēto (kanālu un pakešu komutācijas, to skaitā interneta) un mobilo zemes sakaru tīkli vai elektroenerģijas kabeļu sistēmas, ja tās tiek izmantotas signālu pārraidei, radio un televīzijas apraides tīkli, un kabeļtelevīzijas tīkli, neatkarīgi no pārraidītās informācijas veida.

 

electronic communication service - elektronisko sakaru (elektronsakaru) pakalpojums

 

Tas ir pakalpojums, kuru parasti nodrošina par atlīdzību un kurš pilnībā vai daļēji sastāv no signālu pārraidīšanas elektronisko sakaru tīklos, ieskaitot telekomunikāciju  un pārraides pakalpojumus tīklos, kurus izmanto apraidei, taču tas neietver  pakalpojumus, kas izmanto vai nodrošina redakcionālu kontroli pār saturu, kas  pārraidīts, izmantojot elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus; tas neietver informācijas sabiedrības pakalpojumus, kā definēts ES Direktīvas 98/34/EC 1. paragrāfā, kuri pilnībā vai galvenokārt nesastāv no signālu pārraidīšanas  elektronisko sakaru tīklos.

 

public communication network - publiskais sakaru tīkls

 

Tas ir elektronisko sakaru tīkls, kurš pilnībā vai galvenokārt tiek izmantots publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai.

 

associated facilities - saistītie resursi, papildresursi, papildiespējas

 

Tie ir resursi, kuri saistīti ar elektronisko sakaru tīklu un/vai elektronisko sakaru pakalpojumu un kuri dod iespēju nodrošināt un/vai atbalsta pakalpojumu sniegšanu, izmantojot šo tīklu un/vai pakalpojumu. Tie ietver arī nosacītās piekļuves sistēmas (conditional access systems) un elektroniskos programmu gidus (electronic programme guides).

 

conditional access system - nosacītās piekļuves sistēma

 

Tas ir jebkurš tehnisks līdzeklis un/vai risinājums, ar kura palīdzību piekļuve aizsargātiem radio un televīzijas apraides pakalpojumiem tiek nodrošināta tikai to abonentiem vai pēc jebkura veida iepriekšējas individuālas autorizācijas.

 

national regulatory authority - nacionālā regulēšanas institūcija

 

Tā ir institūcija vai institūcijas, kuras ES dalībvalsts pilnvaro veikt jebkādu regulēšanas uzdevumu, kurš noteikts ES elektronisko sakaru direktīvās.

 

user - lietotājs

 

Tā ir jebkura juridiska vai fiziska persona, kura lieto vai pieprasa publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu.

 

universal service - universālais pakalpojums

 

Tas ir minimālais noteiktas kvalitātes pakalpojumu klāsts, kurš noteikts EK Direktīvā 2002/22/EC (Universālā pakalpojuma direktīvā) un kas pieejams visiem lietotājiem neatkarīgi no viņu ģeogrāfiskās atrašanās vietas par pieņemamu cenu,  ņemot vērā īpašus valsts apstākļus.

 

subscriber - abonents

 

Tā ir fiziska vai juridiska persona, kura ir viena no pusēm, kas slēdz līgumu ar publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju par šādu pakalpojumu nodrošināšanu.

 

provision of an electronic communications network - elektonsakaru tīkla nodrošināšana

 

Tā ir elektronisko sakaru tīkla ierīkošana, pārvaldīšana, kontrole vai piekļuves nodrošināšana šādam tīklam.

 

end-user - galalietotājs

 

Tas ir lietotājs, kurš nenodrošina publiskos elektronisko sakaru tīklus vai publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus.

 

enhanced digital television equipment - uzlabotā ciparu televīzijas iekārta

 

Tās ir pie televizora vai integrēta ciparu televizora pievienojamas iekārtas, ar kuru palīdzību iespējams saņemt interaktīvos ciparus  televīzijas pakalpojumus.

 

application Program Interface (API)   - lietojumprogrammas saskarne

 

Tās ir programmatūras saskarnes starp lietojumiem, kuras ir darījusi pieejamas apraides kompānija vai pakalpojumu sniedzēji, kā arī uzlabotās digitālās televīzijas iekārtas resursi, kas paredzēti digitālās televīzijas un radio pakalpojumiem.

 

individual licence - individuālā licence

 

harmful interference - kaitīgs traucējums

 

Tas ir traucējums, kurš apdraud radionavigācijas servisa vai drošības dienestu  darbību, vai kas citādi nopietni bojā, traucē vai vairākkārt pārtrauc radiosakaru pakalpojumu, kas darbojas saskaņā ar piemērojamiem Kopienas vai valsts tiesību aktiem;

 

access - piekļuve

 

Tā ir ekskluzīvas vai neekskluzīvas pieejas nodrošināšana iekārtām un/vai pakalpojumu sniegšana citam elektronisko sakaru uzņēmumam ar konkrētiem nosacījumiem, lai tas šo pieeju vai pakalpojumus izmantotu savu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai. Tā ietver: piekļuvi tīkla elementiem un ar tiem saistītām iekārtām, kas var iekļaut arī iekārtu pieslēgšanu (jo īpaši tas iekļauj piekļuvi simetriskā pāra abonentlīnijām un ar šīm līnijām saistītām iekārtām un pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu signālu pārraidi simetriskā pāra abonentlīnijā), piekļuvi fiziskai infrastruktūrai, to skaitā ēkas, līnijas, torņus un mastus; piekļuvi atbilstošām programmatūras sistēmām, to skaitā darbības atbalstsistēmas, piekļuvi numura translācijas sistēmām vai citām sistēmām, kas piedāvā līdzīgas iespējas, piekļuvi fiksēto un mobilo sakaru tīkliem, jo īpaši viesabonēšanas vajadzībām, piekļuvi ciparu televīzijas nosacītās piekļuves sistēmām; piekļuvi virtuālā tīkla pakalpojumiem.

 

interconnection - starpsavienojums

 

Tas ir viena un tā paša vai arī dažādu uzņēmumu publisko sakaru tīklu fizisks un loģisks savienojums, kas ļauj viena uzņēmuma lietotājiem sazināties ar tā paša vai cita uzņēmuma lietotājiem vai piekļūt pakalpojumiem, ko sniedz cits uzņēmums. Pakalpojumus var sniegt starpsavienojumā iesaistītās puses vai kāds cits uzņēmums, kam ir piekļuve tīklam. Starpsavienojums ir īpašs savstarpējas piekļuves veids starp publisko sakaru tīklu operatoriem.

 

operator - operators

 

Tas ir uzņēmums, kurš nodrošina vai kuram ir likumīgas tiesības nodrošināt publisko sakaru tīklu vai ar to saistītu iekārtu darbību.

 

wide-screen television service - platekrāna televīzijas pakalpojums

 

Tas ir televīzijas pakalpojums, kurš pilnībā vai daļēji sastāv no programmām, kuras ir producētas un izlaistas, lai tās demonstrētu pilna augstuma platekrāna formātā. Tas ir formāts 16:9, kas saistīts ar platekrāna televīzijas pakalpojumiem.

 

exclusive rights - izņēmuma tiesības

 

Tās ir tiesības, kuras ES dalībvalsts garantē  tikai vienam uzņēmumam ar jebkuriem tiesiskiem, regulējošiem vai administratīviem instrumentiem, rezervējot tam tiesības nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus vai uzsākt darbību elektronisko sakaru nozarē kādā noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā.

 

special rights - īpašās tiesības

 

Tās ir tiesības, kuras ES dalībvalsts garantē ierobežotam uzņēmumu lokam ar jebkuriem tiesiskiem, regulējošiem vai administratīviem instrumentiem, un noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā:

(a) nepamatojoties uz objektīviem, proporcionāliem un nediskriminējošiem kritērijiem, ir noteikts vai ierobežots to uzņēmumu skaits (divi vai vairāk), kuriem ir  tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus vai uzsākt darbību šajā nozarē,

vai

(b) nepamatojoties uz objektīviem, proporcionāliem un nediskriminējošiem kritērijiem piešķir uzņēmumiem kādas juridiskās vai  regulējošās priekšrocības, kuras būtiski ietekmē jebkura cita uzņēmuma spēju nodrošināt tādu pašu elektronisko sakaru pakalpojumu vai uzsākt tādu pašu darbību elektronisko sakaru jomā tajā pašā ģeogrāfiskajā teritorijā uz vienlīdzīgiem noteikumiem.

 

   satellite earth station network - satelītu Zemes staciju tīkls

 

Tā ir divu vai vairāku Zemes staciju konfigurācija, kuras savstarpēji sadarbojas ar satelīta palīdzību.

 

cable television networks - kabeļtelevīzijas tīkli

 

Tā būs jebkura, galvenokārt vadu bāzes  infrastruktūra, kura primāri izveidota radio vai televīzijas izplatīšanai un apraidei.

 

traffic data - noslodzes dati

 

Tie ir jebkuri dati, kurus apstrādā, lai nodrošinātu informācijas pārraidi elektroniskajā sakaru tīklā vai norēķinu vajadzībām. 

 

location data - vietas dati

 

Tie ir jebkuri dati, kurus apstrādā elektronisko sakaru tīklā un kuri norāda publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtu ģeogrāfiskās atrašanās vietu.

 

communication - saziņa

 

Tā ir jebkura informācijas apmaiņa vai pārraide starp ierobežotu pušu skaitu ar publiski pieejamu elektronisko sakaru pakalpojumu palīdzību. Tā neietver informāciju, kura piegādāta caur elektroniskās saziņas tīkliem kā daļa no publiskās apraides pakalpojuma, izņemot gadījumus, kad šī informācija paredzēta atpazīstamam/konkrētam abonentam vai lietotājam, kurš to saņem.

 

value added service - pievienotās vērtības pakalpojums

 

Tas ir pakalpojums, kura nodrošināšanai nepieciešama noslodzes vai dislokācijas datu papildus cita veida apstrāde, kas nav nepieciešama signāla pārraides nodrošināšanai elektroniskās komunikācijas pakalpojuma ietvaros vai maksas aprēķināšanai un rēķina sagatavošanai par sniegto elektroniskās komunikācijas pakalpojumu.

 

 

Šī terminu kopa ir daļēji apstiprināta

Terminoloģijas komisijas Telekomunikāciju darba grupā

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001