Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

SIA Lattelekom – licencēts telekomunikāciju operators

   

UNIVERSALAIS TELEKOMUNIKACIJU PAKALPOJUMS

 

Kopš 2003. gada 1. janvāra Latvijas telekomunikāciju tirgus ir pilnībā atvērts konkurencei. Telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai jebkuram uzņēmumam ir nepieciešama SPRK izsniegta individuālā licence vai reģistrēta vispārējā atļauja. Licences un atļaujas nepieciešamas jebkura veida telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem, jo saskaņā ar likuma Par telekomunikācijām definīciju telekomunikāciju pakalpojumi ir jebkuri, kas nodrošina pilnīgu vai daļēju signālu pārraidi un/vai maršrutizāciju publiskajos telekomunikāciju tīklos. 2002. gada 28. decembrī individuālo licenci saņēma arī SIA Lattelekom.

 

Individuālās licences

Individuālā licence jāsaņem, ja telekomunikāciju uzņēmumam pakalpojumu sniegšanai nepieciešami ierobežotie nacionālie resursi (radiofrekvences vai numerācija). Individuālo licenču saņemšanai iesniedzamo dokumentu kopumu, lēmumu pieņemšanas un licences izsniegšanas kārtību nosaka SPRK 2002. gada 29. maijā apstiprinātie Noteikumi un procedūra individuālo licenču izsniegšanai uzņēmējdarbības (komercdarbības) veikšanai telekomunikāciju nozarē un 2002. gada 2. oktobrī apstiprinātie Radiofrekvenču spektra izmantošanas noteikumi uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē. Ja licences pieteikumā iekļauti visi noteiktie dokumenti un informācija, tad pieteikums tiek reģistrēts. Atteikt licences izsniegšanu var tikai gadījumos, ja nav pieejami brīvi radiofrekvenču spektra vai numerācijas resursi (pēdējā gadījumā atteikt var uz laiku, līdz būs pieejami nepieciešamie numerācijas resursi). Par individuālās licences izsniegšanu jāsamaksā valsts nodeva 100 latu.

Visos pārējos gadījumos paredzēta vispārējo atļauju reģistrācija.

 

Lattelekom saņem licenci

Līdz pat 2003. gada sākumam likuma Par telekomunikācijām pārejas noteikumi ļāva SIA Lattelekom darboties bez licences, nosakot ekskluzīvas tiesības sniegt vairākus telekomunikāciju pakalpojumus. Tā kā publisko pakalpojumu sniegšanai izmantojam gan radiofrekvenču spektru, gan numerācijas resursus, tad 2002. gada nogalē uzņēmums iesniedza pieteikumu individuālās licences saņemšanai.

2002. gada 28. decembrī SPRK, izskatot mūsu pieteikumu, pieņēma lēmumu par individuālās licences izsniegšanu Lattelekom, saskaņā ar kuru uzņēmums ieguva tiesības izveidot, attīstīt un ekspluatēt publisko fiksēto telekomunikāciju tīklu un sniegt visā valsts teritorijā vietējos/iekšzemes balss telefonijas pakalpojumus fiksētajā telekomunikāciju tīklā, starptautiskos balss telefonijas, taksofonu, nomāto līniju, datu un elektronisko ziņojumu pārraides un  interneta piekļuves pakalpojumus turpmākos 15 gadus. Licencē iekļauti šādi individuāli nosacījumi un tiesības, kas saistītas ar regulatora lēmumu atzīt uzņēmuma būtisku ietekmi visos telekomunikāciju pakalpojumu tirgos, kuros tā tiek noteikta:

·         operatora izvēles (carrier selection) ieviešanas termiņi;

·         operatora iepriekšējas izvēles (carrier preselection) ieviešanas termiņi;

·         prasība iesniegt SPRK uzņēmuma darbības plānu pakalpojumu sniegšanai cilvēkiem ar speciālām vajadzībām (invalīdiem).

Lattelekom licencē ir arī vairāki citi darbības nosacījumi, kuri iekļauti visu fiksēto balss telefonijas tīklu operatoru licencēs un kurus nosaka normatīvie akti (likumi, Ministru kabineta un SPRK noteikumi), piemēram:

·         jānodala grāmatvedība starpsavienojumu, īpašās piekļuves un regulējamiem pakalpojumiem;

·         jānodrošina SPRK pārstāvjiem pārbaudes iespējas (iekļūt telpās, pārbaudīt iekārtas);

·         jānodrošina lietotāju palīdzības dienesta diennakts bezmaksas telefona līnija;

·         jāmaksā ikgadējā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu;

·         jānodrošina bezmaksas izsaukumi uz operatīvo dienestu numuriem u. c.

 

Operatora izvēles pakalpojums

Konkurences attīstībai būtiski ir licences nosacījumi par operatora izvēles un operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu nodrošināšanu. Šie pakalpojumi Lattelekom abonentiem atvieglos piekļuvi citu telekomunikāciju uzņēmumu balss telefonijas pakalpojumiem. Vienlaikus to ieviešana var ievērojami samazināt Lattelekom balss telefonijas pakalpojumu tirgus daļu.

Operatora izvēles (carrier selection) ieviešana dos iespējas Lattelekom tīkla abonentiem izraudzīties citu telekomunikāciju uzņēmumu starptautisko, iekšzemes vai vietējo sarunu pakalpojumu saņemšanai, sastādot attiecīgā telekomunikāciju uzņēmuma piekļuves kodu (tas sastāv no trijiem cipariem) pirms katra izsaucamā abonenta numura. Operatora izvēles pakalpojumu paredzēts ieviest pakāpeniski, vispirms (2003. gadā) starptautiskajām sarunām, tad (no 2004. gada jūlija) iekšzemes tālsarunām un vēlāk arī vietējām sarunām.

 

Operatora iepriekšējās izvēles pakalpojums

Savukārt operatora iepriekšējas izvēles (carrier pre-selection) ieviešana dos Lattelekom abonentam iespēju izvēlēties kādu citu telekomunikāciju uzņēmumu pastāvīgai starptautisko, iekšzemes vai vietējo sarunu pakalpojumu saņemšanai, iepriekš noslēdzot līgumu ar šo uzņēmumu. Šādā gadījumā pirms izsaucamā numura nevajadzēs sastādīt uzņēmuma piekļuves kodu (savienojumi tiks automātiski maršrutēti uz iepriekš izvēlēto telekomunikāciju uzņēmumu). Arī šos pakalpojumus tīklā paredzēts ieviest pakāpeniski, sākot ar 2004. gadu.

 

Numerācija

Licencē iekļautās ģeogrāfiskās numerācijas lietošanas tiesības ietver tikai tos diapazonus, kuri tiek praktiski lietoti abonentu līniju pieslēgumu numerācijai. Lai numerācijas resursus rezervētu arī citiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem, licencē nav iekļauti visi tie ģeogrāfiskās, neģeogrāfiskās numerācijas diapazoni un īsie numuri, ko Lattelekom iepriekš bija piešķīrusi Satiksmes ministrijas Telekomunikāciju numerācijas komisija.

Būtiskus Lattelekom darbības nosacījumus paredz arī vairāki SPRK pieņemtie lēmumi:

·         par telekomunikāciju uzņēmumiem ar būtisku ietekmi tirgū;

·         par sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA Lattelekom universālā telekomunikāciju pakalpojuma sniegšanu 2003. gadā.

 

Būtiska ietekme tirgū

Likums Par telekomunikācijām paredz, ka SPRK nosaka speciālas prasības telekomunikāciju uzņēmumiem ar būtisku ietekmi tirgū. Lēmumi par konkrētu uzņēmumu būtiskas ietekmes atzīšanu noteiktos telekomunikāciju pakalpojumu tirgos tiek pieņemti katru gadu līdz 30. novembrim, un tie ir spēkā nākamo kalendāro gadu. Pirmais šāds lēmums tika pieņemts 2002. gada 27. novembrī, un tas atzina Lattelekom būtisku ietekmi fiksēto balss telefonijas pakalpojumu tirgū, nomāto līniju pakalpojumu tirgū un starpsavienojumu pakalpojumu tirgū no 2003. gada 1. janvāra. Tas nozīmē, ka 2003. gadā uzņēmumam papildus jāievēro šādas SPRK noteikumos noteiktas speciālās prasības:

·         fiksētās balss telefonijas un nomāto līniju pakalpojumu tarifi jātuvina izmaksām saskaņā ar SPRK apstiprinātu Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku;

·         jāpublicē starpsavienojumu un nomāto līniju pamatpiedāvājumi;

·         tīkla abonentiem jānodrošina piekļuve citu, ar Lattelekom tīklu savienotu, publisko telekomunikāciju tīklu operatoru vai pakalpojumu sniedzēju pakalpojumiem;

·         jānodrošina starpsavienojumi ar citu publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem un īpašās piekļuves pieprasījumi pakalpojumu sniedzējiem, kuri to pieprasa.

 

Universālais telekomunikāciju pakalpojums

2002. gada 28. decembrī pieņemtais SPRK lēmums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA Lattelekom universālā telekomunikāciju pakalpojuma sniegšanu 2003. gadā nosaka konkrētam telekomunikāciju uzņēmumam (šajā gadījumā - Lattelekom) šādas UP saistības:

· nodrošināt piekļuvi (pieslēgumu) Lattelekom publiskajam telekomunikāciju tīklam fiksētās pieslēguma vietās visiem pašreizējiem abonentiem, kas to vēlas. Pieslēgumam jādod iespēja abonentiem veikt izsaukumus un saņemt vietējos, iekšzemes un starptautiskos balss telefonijas pakalpojumus, saņemt datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumus ar ātrumu ne mazāku kā  9600 bit/s;

· nodrošināt vismaz vienu izvēles tarifu plānu ar telefona līnijas abonēšanas maksu, kas ir zemāka par SPRK apstiprināto telefona līnijas abonēšanas maksu;

· saglabāt atlaides invalīdiem tiem telekomunikāciju pakalpojumiem, kuriem šīs atlaides tika nodrošinātas 2002. gadā;

· nodrošināt publisko taksofonu uzturēšanu darba kārtībā tādā skaitā, kāds tas bija 2002. gada 31. decembrī ;

· nodrošināt piekļuvi šādiem publiskiem taksofonu pakalpojumiem, kuros kā maksāšanas līdzekli iespējams izmantot monētas, taksofonu karti, kredītkarti vai zvanu karti:

vietējo, iekšzemes un starptautisko balss telefonijas pakalpojumiem,

bezmaksas operatīvās palīdzības dienestu numuriem,

bezmaksas numuru pakalpojumiem,

                   operatora palīdzības dienestam;

·       nodrošināt visiem Lattelekom publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla lietotājiem piekļuvi vismaz vienam Lattelekom telefona abonentu sarakstam (elektroniskā vai drukātā formā);

·       nodrošināt visiem Lattelekom publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla lietotājiem, to skaitā publisko taksofonu lietotājiem, piekļuvi vismaz viena uzziņu dienesta pakalpojumiem.

SPRK lēmuma pielikums nosaka prasības UP saistībās ietverto balss telefonijas pakalpojumu kvalitātes parametriem un paredz uzņēmumam regulāru pārskatu iesniegšanu par pakalpojumu kvalitātes atbilstību noteiktajām prasībām.

Līdz šim Regulatora izsniegto individuālo licenču un reģistrēto atļauju daudzums un to darbības teritorija ir sagrāvuši mītu, ka telekomunikāciju tirgus ar aptuveni 2,35 miljoniem iedzīvotāju Latvijā ir ļoti interesants un pievilcīgs. Ne visi likumā paredzētie normatīvie akti ir izstrādāti un pieņemti, kas rada papildu neskaidrības gan par iespējamo pakalpojumu tarifu regulēšanu, gan par universālā telekomunikāciju pakalpojuma finansēšanu. Tomēr nozares un valsts ekonomiskā attīstība vieš cerību uzņēmuma veiksmīgai darbībai arī nākotnē.

Ar pieņemtiem normatīviem aktiem, kā arī citu informāciju var iepazīties SPRK mājas lapā www.sprk.gov.lv.

 

Aivars KREILIS,

Lattelekom Regulēšanas lietu

attīstības direktors

aivars.kreilis@lattelekom.lv

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001