Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Oracle E-Business Suite palīdz sasniegt mērķi

   

Ievads

 

Ekonomiskā vide pasaulē ir dzinējspēks ikviena uzņēmuma biznesa procesu sakārtošanai. Izmaksu samazināšana, investīciju atmaksāšanās termiņi, kā arī informācijas nepietiekamība par uzņēmuma stāvokli rosina vadītājus pāriet uz integrētām biznesa sistēmām, kas aptvertu visus organizācijas pārvaldības procesus. 

 

Uzņēmumu vadības sistēmas

Uzņēmumiem attīstoties un augot, tiek veikta sistēmu pielāgošana jaunajām prasībām, kā arī ieviestas jaunas vadības sistēmas, lai aptvertu visus organizācijas pārvaldības aspektus. Pastāv virkne kritēriju, kuri nosaka sistēmas atbilstību biznesa procesiem. Nozīmīgākie ir elastība un pielāgojamība konkrētām prasībām, sistēmas atvērtība un iespēja to integrēt ar līdzšinējiem risinājumiem. Kritēriju kopums katram biznesa apgabalam var būt atšķirīgs. Industrijā pastāv virkne risinājumu, kuri fokusēti uz noteiktu biznesa apgabalu, piemēram, klientu attiecību vadību, personāla vadību vai finanšu uzskaiti. Taču jāņem vērā, ka biznesa procesi uzņēmumā ir savstarpēji atkarīgi un nepārtraukti, piemēram, biznesa procesi, kas tiek izpildīti mārketinga kampaņas rezultātā, ietver gan pārdošanu, pasūtījumu vadību, norēķinus un finanšu uzskaiti, gan mārketinga kampaņas efektivitāte, kas tiešā veidā ir saistīta ar pārdošanas rezultātiem. Ja dati, kas iegūti un uzkrāti vienā biznesa apgabalā, netiek izmantoti saistītos biznesa procesos, rodas informācijas plūsmas pārrāvumi, veidojot fragmentāras sistēmas katrā no uzņēmuma biznesa apgabaliem.

Plānojot jaunas sistēmas ieviešanu, bieži vien netiek identificēti riski, kas saistīti ar sistēmu savstarpējo integrāciju. Aberdeen Group tirgus analītiķu pētījumi liecina, ka uzņēmumi tērē līdz 40 procentiem no kopējā IT budžeta atsevišķu risinājumu savstarpējai integrācijai. Investīcijas sistēmu integrācijai trīs četras reizes pārsniedz sākotnējās licenču izmaksas. Tas galvenokārt saistīts ar dažādo tehnoloģiju izmantošanu katrā no informācijas sistēmām, kuru dēļ jāveido un jāuztur atsevišķi integrācijas punkti (interfeisi) ar katru no risinājumā iesaistītajām sistēmām, lai nodrošinātu organizācijas biznesa procesu nepārtrauktību. Sistēmu integrācija ir saistīta ar virkni problēmu, piemēram, veicot vienas sistēmas pāreju uz jaunāku versiju, var gadīties, ka jāveic pārveidojumi visos šīs sistēmas integrācijas punktos, jo jaunā versija uztur atšķirīgu datu apmaiņas formātu nekā iepriekšējā.

Lai pieņemtu pamatotus biznesa lēmumus, uzņēmumam nepieciešama precīza un operatīva informācija par organizācijas stāvokli. Fragmentāru sistēmu gadījumā samazinās informācijas kvalitāte un piegādes savlaicīgums, jo to nepieciešams apkopot un analizēt no vairākiem datu avotiem. Dažādu piegādātāju sistēmas izmanto atšķirīgas datu uzglabāšanas tehnoloģijas – dati tiek uzglabāti dažādās datu bāzēs un formātos, tie ir atšķirīgi gan sintaktiski, gan semantiski.

 

Oracle E-Business Suite funkcionalitāte

Oracle E-Business Suite ir uzņēmuma vadības sistēma, kas aptver visus organizācijas būtiskos pārvaldības aspektus – klientu attiecību pārvaldību (CRM), loģistiku un ražošanu (SCM), uzņēmuma resursu plānošanu un vadību (ERP), kā arī ietver biznesa analīzes rīkus.

E-Business Suite ir veidota kā modulārs risinājums - vairāk nekā 100 sistēmas moduļi veidoti tā, lai tos varētu ieviest katru atsevišķi, iekļaujoties organizācijas informācijas sistēmu arhitektūrā, vai vairākus kopā, veidojot integrētu sistēmu. Tas ļauj sistēmas ieviešanu organizēt pakāpeniski un izmantot reālus ieguvumus jau pēc pirmā moduļa ieviešanas. Katrs modulis ir savstarpēji integrēts ar pārējiem sistēmas moduļiem, nodrošinot nepārtrauktas biznesa procesa plūsmas un aptverot visus uzņēmuma pārvaldības aspektus. Katrs no sistēmas funkcionāliem apgabaliem ietver biznesa analītiskos moduļus, kas nodrošina papildu iespējas paplašinātai informācijas analīzei katrā no biznesa apgabaliem.

 

Oracle E-Business Suite arhitektūra

Oracle E-Business Suite ir balstīts uz trīs līmeņu interneta arhitektūru – Oracle datubāze, lietojumprogrammu serveris un pārlūkprogramma. Šāda arhitektūra nodrošina risinājuma centralizētu uzturēšanu, kur gan sistēmas dati, gan lietojumprogrammatūra atrodas uz centralizētiem serveriem, un lietotāji sistēmai piekļūst, izmantojot Web pārlūkprogrammu. Šāda pieeja ievērojami samazina sistēmas uzturēšanas izmaksas, jo visa programmatūra un dati atrodas vienā vietā – uz centralizētiem serveriem. Lai veiktu pāreju uz sistēmas jaunāku versiju, nepieciešamās programmatūras izmaiņas tiek ieviestas lietojumprogrammu serverī, un atjaunotā sistēmas versija automātiski kļūst pieejama visiem tās lietotājiem, neveicot sistēmas atjaunošanu katrā no lietotāja darba stacijām. Lai gan lietotāji sistēmai piekļūst, izmantojot Web pārlūkprogrammu, lietotājiem ir pieejama gan grafiskā (GUI), gan arī Web bāzētā saskarne, nodrošinot lietotāju ar ērtāko saskarnes veidu atkarībā no veicamajām funkcijām.

 

Vienots..un..atvērts..datu..modelis

Oracle E-Business Suite pamatā ir centralizēta Oracle datubāze un vienots datu modelis, kas nodrošina vienotu informācijas uzturēšanu un piekļuvi visiem uzņēmuma datiem - klientiem, piegādātājiem, produktiem. Šāda pieeja būtiski samazina sistēmas uzturēšanas izmaksas, novēršot informācijas dublēšanos un uzlabojot datu kvalitāti un precizitāti. Oracle izstrādātā Traiding Community Architecture nodrošina organizācijas iesaistīto pušu (klienti, piegādātāji, konkurenti, darbinieki, personas) savstarpējo saišu uzturēšanu un kontroli.

Lai nodrošinātu operatīvas un precīzas informācijas ieguvi, E-Business Suite datu modelis ir integrēts ar iekšējo datu noliktavu, kas sagatavo sistēmas operacionālos datus piemērotus informācijas analīzei. E-Business Suite ir atvērts risinājums. Lai integrētu uzņēmuma aplikācijas ar E-Business Suite, sistēma nodrošina atvērtus standartus un interfeisus (API) datu apmaiņai un integrācijai.

 

Elastīgums un pielāgojamība

Katrs uzņēmums savā ziņā ir unikāls, kas atspoguļojas konkrētās organizācijas biznesa procesos. Viens no svarīgākajiem kritērijiem uzņēmuma vadības sistēmas izvēlē ir tās elastīgums un pielāgojamība konkrētā uzņēmuma specifiskiem biznesa procesiem. Viena no sistēmu pielāgošanas pieejām ir programmas koda izmaiņas atbilstoši uzņēmuma biznesa procesu specifikai, taču jāņem vērā riski, kas saistīti ar šādu pieeju, jo pēc katras jaunas sistēmas versijas ieviešanas izdarītās izmaiņas būs nepieciešams veikt no jauna. Šāda pieeja neļauj prognozēt sistēmas uzturēšanas izmaksas, jo katra jauna versija pieprasīs veikt atkārtotas sistēmas koda izmaiņas.

Oracle E-Business Suite ir pilnībā konfigurējama sistēma. Izmantojot Oracle Workflow darba plūsmu modelēšanas tehnoloģiju, tiek aprakstīti organizācijas biznesa procesi, to izpildes secība un loģika, pakārtojot tos sistēmas procesiem. Šāda pieeja nodrošina elastīgu sistēmas pielāgošanu organizācijas specifiskiem biznesa procesiem, neveicot sistēmas koda izmaiņas. Tāpat E-Business Suite nodrošina elastīgu informācijas vienību (klienti, produkti u. tml.) atribūtu aprakstīšanu un to ievadīšanu sistēmā, kas var būt specifiski katrai no organizācijām.

 

 

Pašapkalpošanās modelis

Efektīvs instruments uzņēmuma izmaksu samazināšanai ir pašapkalpošanās (self-service) modeļa ieviešana. Tā galvenais mērķis ir pēc iespējas samazināt administratīvā darba apjomu un līdz ar to arī izmaksas. Self-service pamatā ir vienkārša un ērta Web saskarne, kas pieejama sistēmas lietotājam, lai veiktu noteiktas transakcijas. Ar šīs funkcijas palīdzību var ievadīt avansa norēķinu atskaites, reģistrēt atvaļinājuma pieteikumus, personīgo datu uzturēšanu, ka arī darbinieku pārcelšanu, algas izskatīšanu, pārdošanas prognozes, pasūtījumu noformēšanu un citas ar pārdošanu saistītas aktivitātes. Galvenie šādas pieejas ieguvumi ir samazinātas administratīvās izmaksas, ātrāka un lētāka transakciju apstrāde, nodrošinot augstāku administratīvo resursu pievienoto vērtību.

 

 

 

Biznesa inteliģence

Konkurējošā vidē nepieciešams, lai biznesa sistēmas  uzņēmuma vadītājiem piegādātu informāciju pēc iespējas ātrāk. Daudzi uzņēmumi ir iztērējuši milzīgus līdzekļus šī mērķa sasniegšanai un secinājuši, ka tomēr nespēj to panākt. Viens no cēloņiem ir dažādu nodaļu individuālā darba pieeja un atšķirīgi darba procesi tajās. Ikviena nodaļa iegādājas savu – labākā brenda (best of breed) – lietojumprogrammu, kas automatizē tikai kādu daļu no viņu darba procesiem un rezultātā mārketingam nav saiknes ar tirdzniecības daļu, tirdzniecības daļa nespēj sarunāties ar finanšu daļu. Darbojoties pēc šāda scenārija, uzņēmuma sistēmas norobežo datus, būtiski kavējot sadarbības iespējas starp dažādām nodaļām. Taču, pateicoties internetam, uzņēmumiem ir iespēja saslēgt visus biznesa procesus un centralizēt datus vienotā globālā avotā. Daļa no Oracle E-Business Suite - Daily Business Intelligence, pateicoties šim faktoram, nodrošina ikviena izmēra uzņēmuma vadību ar savlaicīgu un precīzu uzņēmuma pašreizējā stāvokļa informāciju, tādējādi palīdzot nekavējoties atbildēt uz tirgus konjunktūras izmaiņām.

 

Esi lietas kursā!

Informācija mūsdienās ir vērtīgākais instruments uzņēmuma vadībā. Tās pareiza uzkrāšana un analīze ir pamats stratēģisku lēmumu pieņemšanai. Tā kā Oracle E-Business Suite aplikācijas ir veidotas uz vienotas informācijas arhitektūras bāzes, vienotais datu modelis nodrošina kvalitatīvas, akurātas informācijas saņemšanu visa uzņēmuma griezumā. E-Business Suite var palīdzēt vadītājiem pieņemt pareizākus lēmumus, dalīties ar informāciju visa uzņēmuma līmenī, samazināt informācijas tehnoloģiju izmaksas un palīdzēt vadīt biznesu, kas balstīts uz faktiem.

Ilze SEMEIKA

 Edgars RUŅĢIS

 

 

Oracle

K. Valdemāra iela 21

Rīga, LV-1010

Tālr. 7035234

Fakss 7035252

e-pasts: ilze.semeika@oracle.com

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001