Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Skaties, ko izvelejies

   

 

DVD salidzinajuma ar VHS kasetem tiek uzraditi krietni vairak parametru. Ko tie nozime? Kadiem parametriem ir japieverš ipaša uzmaniba, izveloties DVD disku? Lai atbildetu uz šiem jautajumiem, apskatisim visbiezak sastopamos parametrus, kurus norada uz diska iepakojuma.

 

Attela izmeru formati /Aspect Ratio 

Šis jedziens raksturo attela horizontala izmera attiecibu pret vertikalo. Dazas filmas ir ar loti plašu horizontalu attelu - divreiz lielaku par augstumu (2,35:1). Dazos gadijumos, kad filma ir uznemta Sinemascop sistema, ta var sasniegt 2,55:1. Televizoram attela izmeru attieciba ir 1,33:1 (4:3). Visizplatitakais formats ir 1,85:1. To izmanto kinoteatros un videoierakstos, jo var pielagot gandriz visiem citiem formatiem.

 

Lielformata (platformata) attels/Widescreen 

Sakot no 1950. gadiem, filmu nomas variantos izmanto attelu, kura platums ir ieverojami lielaks par augstumu. Lielformata filmam, kas tiek uznemtas Panavision un Cinemascope sistema, malu attieciba ir 2,55:1. Pilnvertiga šo formatu atskanošana ir iespejama tikai kinoteatri. Lai lielformata filmu ierakstitu DVD, materials ipaši jasagatavo. Lai to skatitos uz ekrana, ierakstam jabut formatetam.

Pastav divi formatešanas veidi: Pan&Scan (dala no videoinformacijas tiek nogriezta un kadra paliek svarigaka aina) un Letterboxing (saglabajas lielformata originals, bet ekrana augša un apakša paradas melnas malas). Papildu izškirtspeja, ko nodrošina Letterboxing, dazos gadijumos var palielinat attela laukumu lidz vienai trešdalai.

Izmantojot panemienu  downconverting, DVD, kuriem ir paplašinats formats (16:9), pec attela apstrades fotomehaniska veida var skatities uz parastajiem televizoriem (4:3).

Ja uz ekrana redzat, ka attels ir saspiests (aktieri ir sakroploti), tad atskanotajs, visdrizak, ir noregulets 16:9 atskanošanai uz televizora ar 4:3 ekranu. Bazes izvelne ir jaizvelas 4:3 videoiespeja.

 

Attels pastkastites formata /Letterbox

Sk. Platformata attelu

 

Pilns kadrs/Full Frame (FF)

Šis apzimejums norada, ka filma ir pilniba sagatavota attelošanai uz 4:3 formata televizora un tai nav nepieciešama Letterbox (LB) veida transformacija. Parasti FF ir savietojams ar platekrana televizoriem (16:9).

 

Pilnekrana/Full Screen (FS)

Filmas attels pilnigi aizpilda tradicionalo televizora ekranu (4:3). Lai to panaktu, gatavojot materialu, sakuma platformata attels tiek apgriezts no malam, zaudejot informacijas dalu.

 

Svarigakas informacijas skenešana/Pan&Scan

Ja platformata filmu rada uz parasta televizijas ekrana (4:3), ši funkcija dod iespeju izverst attelu pa visu ekranu. Rezultata uz ekrana paradas nevis visa, bet tikai svarigaka informacija.

 

Epizodes aplukošana no cita skatupunkta/Multi Angle

Dazos diskos ir funkcija, kas lauj mainit attela apskates lenki atskanošanas laika. Uznemot vienu un to pašu ainu, šie lenki var but dazadi. Pagaidam ši funkcija biezak sastopama koncertu un muzikalu programmu ierakstos.

 

Krasu vai melnbalts/Color-B&W 

Krasu attels ir visizplatitakais vizualais formats, kaut gan dazas filmas un muzikas klipi tiek izlaisti melnbaltaja B&W varianta. Attela ieraksts DVD parsvara tiek izpildits PAL un NTSC standarta.

 

 

Nokrasa/Tinted

Speciala nokrasa melnbaltajam kinolentem.

 

 

IMAX

Augstas kvalitates ieraksta formats ar lielu panoramas ekranu, kas tiek izmantots specialajos kinoteatros. Majas video IMAX tiek ierakstits pilna kadra (FF) varianta un dod uz platformata televizoriem blivu attelu ar maksimalu vizualo detalu daudzumu.

 

Audioformats/Audio Format 

Skana, kas ierakstita DVD, var but dazados formatos: sakot no mono (1.0) lidz 5.1/6.1 kanalu formatiem. Ciparu skana uz CD tiek ierakstita ka PCM stereo (bez kompresijas), bet lielaka dala filmu, kas tiek ierakstitas uz DVD, satur daudzkanalu skanas celinu, ko ieraksta ar kompresijas metodes palidzibu. Visbiezak tiek lietota Dolby Digital kodešana, retak - DTS. MPEG Multichannel kodešanu tagad praktiski nelieto. 

 

Stereo 

Ciparu audioprogramma satur divus skanas informacijas kanalus (pa vienam labajam un kreisajam skalrunim). Ta var but iekodeta PCM vai Dolby Digital, DTS un MPEG kompresijas formatos. Analogo stereoizeju parasti izmanto, lai klausitos muziku vai skatitos filmu, kuru pavada Stereo vai Dolby Surround skana. Šados gadijumos velams izmantot Dolby Pro Logic dekoderu vai Virtual Dolby Surround procesoru.

 

Mono

Visa audioprogramma ir viena (parasti - centralaja) kanala. Parasti tas attiecas uz veco filmu izdošanu.

 

Dolby Digital 

Pamata standarts filmu daudzkanalu skanas ciparu kodešanai. Formats atbalsta dazadu kanalu skaitu, robezas no pieciem (sešiem) skanu kanaliem (Dolby Digital 5.1, DD EX 6.1), plus efektu kanals zemfrekvences skalrunim, lidz vienkaršai mono skanai ar vienu kanalu (DD 1.0). Dolby Digital 5.0 versija ir analoga 5.1 versijai, tikai bez atseviška signala zemfrekvences skalrunim. Daziem Dolby Surround (2.0 - 4.0) tipiem daudzkanalu informacija tiek kodeta no stereosignala ar analoga Dolby Pro Logic procesora palidzibu.

 

Apkarteja skana/Dolby Surround

Šo jedzienu parasti izmanto attieciba uz audioprogrammam, kas stereoieraksta ietver cetrus kanalus: centralo kanalu pamata dialogam un efektiem, priekšejos sanu kanalus muzikai un papildu efektiem plus monofonisko aizmugurejo efektu kanalu (signals tiek dots uz diviem aizmugurejiem skalruniem). Lai panaktu telpisku skanejumu, dekoderam jastrada Dolby Pro Logic vai Dolby Pro Logic II (otra versija ir pieejama kopš 2001. gada) rezima.

 

DTS

Digital Theater System - audioformats, kas lidzigi Dolby Digital tika izstradats, lai izmantotu nelielu kompresijas limeni pec iespejas precizakai audioinformacijas parraidei. DTS ir nepieciešams specials dekoders (arejais vai DVD atskanotaja). Dazos DVD var izveleties vai nu DTS, vai Dolby Digital. Diski DTS formata attelu paradis uz jebkuriem DVD atskanotajiem, bet audiosignals tiks atskanots tikai tad, ja ir DTS dekoders.

 

Impulsu koda modulacija/PCM - Pulse Code Modulation

Nekompresetas skanas ciparu ieraksta formats (stereofoniskais PCM ieraksts ar izškirtspeju 16 biti/44 kHz ir uz CD). Parsvara ši modulacija tiek izmantota DVD stereo (24 biti/96kHz vai 24 biti/ 192 kHz) un multikanala variantos (24 biti/96 kHz). PCM ir raksturiga augsta atskanošanas kvalitate.

 

Tulkojums/Additional Language 

Iznemot originalo skanas ieraksta versiju, DVD var but ierakstiti atseviški skanas kanala celini ar tulkojumu citas valodas - vai nu ka aktieru runas dublešana, vai ka sinhrona tulkošana.

 

Tulkots anglu valoda/English Dubbed

Filma, kas sakuma ierakstita cita valoda, var but tulkota anglu valoda. Citreiz filma tiek uznemta bez skanas un pec tam dubleta studija (loti izplatits panemiens, piemeram, Italija).

 

Subtitri/Subtitles 

Ja ir papildiespeja subtitri, dialoga teksts tiek novietots ekrana apakšdala. Subtitrus var izveleties dazadas valodas (piemeram, anglu subtitri francu filmai vai otradi).

 

Subtitri kurlajiem un cilvekiem ar vaju dzirdi/SDH

 

Slepti titri/Closed Caption 

Dazi moderni televizori ir pielagoti slepto subtitru un paskaidrojumu attelošanai. Ši funkcija ir paredzeta cilvekiem, kuriem ir problemas ar dzirdi. Tadejadi vini var lasit dialogus un skanas efektu isus skaidrojumus ekrana apakšdala.

 

Regiona kods/Region Code

Zemeslode ir sadalita astonos regionos (pirmie seši ir pamatregioni), lai galvenas pasaules studijas varetu saskanot filmu izlaišanu ar konkretiem DVD ierakstu izplatišanas noteikumiem. Tapec katram DVD atskanotajam un diskam ir savs regionam atbilstošs kods, piemeram, 1. zona - ASV un Kanada, 2. zona - Japana un Eiropa, 5. zona - Krievija. DVD diski ar apzimejumu zona 1-6 nav kodeti, un tos var atskanot uz jebkura aparata, neatkarigi no regionalas piederibas.

 

Studija/Studio

Kompanija, kas izlaiz kinofilmu, var but gan Holivudas studija, gan ari maza un nepazistama. Citreiz autortiesibas dazadu iemeslu del var tikt nodotas no vienas studijas citai. Tapec nomas un tirdzniecibas vietas uz konkretas filmas diska var but noraditi atškirigi studiju nosaukumi.

 

Zanra kategorija/Genre Listing

Kinematografiskie darbi tiek sadaliti vairakas kategorijas vai zanros. Dazas filmas var but klasificetas zem viena, diviem, vai pat vairakiem zanriem, piemeram: komedija, drama/mistika, zinatniska fantastika/piedzivojumi/trilleris utt.

 

MPAA klasifikacija/MPAA Ratings

Amerikas kino asociacija katrai filmai pieškir novertejumu, kadai skatitaju vecuma grupai ir vai nav ieteicams to skatities. Novertejumus var sadalit šadas grupas: G - visiem skatitajiem, PG - pec vecaku viedokla; R - nav rekomendets skatities bez pieauguša vai aizbildna klatbutnes lidz 17 gadu vecumam, NC-17 - filma nav rekomendeta skatitajiem, kas ir jaunaki par 17 gadiem. Filma, kas ir apzimeta ka nenomineta, nav iesniegta MPAA novertešanai. Filma, kura apzimeta ar vardiem nav novertets, nav apstiprinata pec MPAA kriterijiem vai satur materialus, kas ir daudz pikantaki par R novertejumu un nav ieteikta jauniešu auditorijai.

 

Atskanošanas blokejums/Parental Lock

Ši funkcija kalpo tam, lai berni bez vecaku piekrišanas nevaretu skatities viniem nepiemerotas filmas ainas. Vecaki var izveleties filmas variantu atbilstoši berna vecumam. Tada veida tiek garantets, ka, tikai skatitaji, kas ir sasnieguši noteikto vecumu un kam ir zinams kods, vares noskatities filmu pilnigi.

 

DVD-ROM saturs/DVD-ROM Content

Disks, kura ir materials, kas ir pieejams, tikai izmantojot datora DVD-ROM ierici. Taja var atrast dazadus materialus, piemeram, scenariju, atsauces uz majas lapam interneta, speles, kas ir izstradatas, izmantojot filmas sizetu.

 

Komplekts/Box Set 

Viena iepakojuma var but vairaki diski. To apvienošana var but saistita ar to, ka filma ir loti gara vai ta tiek piedavata dazadas versijas. Komplektu veida parasti pardod daudzseriju filmas, kolekciju apkopojumus, specialus un tematiskus izlaidumus.

 

Abpusejs disks/Double-side disk

Disks, uz kura informacija ir novietota abas puses (skat. pie Dual Layer).

 

Divslanu ieraksts/Dual Layer

Lai ierakstitu informaciju, izmanto vienslana vai divslanu DVD diskus. Vienslana vienpusigais disks tiek apzimets ar DVD-5. Divslanu vienpusigs disks tiek apzimets ar DVD-9, bet divpusigs vienslana - ar DVD-10. DVD ar diviem slaniem abas puses tiek apzimets ar DVD-18.

 

Bonusi jeb specialas iespejas/Bonus-special features 

Diska ierakstita papildinformacija (reklamas rullis, filmografijas, intervijas, komentari, alternativie sizeta attistibas varianti, DVD-ROM pielikumi utt.).

 

Parsteigumi/Easter Eggs

Dazos DVD ir slepti papildu materiali par filmu, kas netiek reklameti uz iepakojuma. Daudzi no tiem ir pieejami no pamata izvelnes uz ekrana, bet citus ir loti gruti sameklet.

 

Izdzests nofilmetais materials/Deleted Footage

Dazas ainas ir izgrieztas no filmas. Citreiz tas ir nepieciešams sizeta saisinašanai vai tam, lai izvairitos no nevelamas MPAA atzimes (vecuma ierobezošanas kriterijs). Daudzos diskos ir ieklautas filma neizmantotas epizodes, kuras, pec skatitaju viedokla, tomer ir ta vertas, lai saglabatu. Šadas epizodes medz but aktieru un grupas loceklu runas kludas, humoristiski izteicieni utt.

 

Aktieru un filmešanas grupas biografijas/Cast&Crew Biographies

Diska atrodama tekstuala informacija par aktieriem, rezisoriem un citiem filmešanas grupas locekliem, lai skatitajs sanemtu pilnu priekšstatu par autoru profesionaliem sasniegumiem un biografiskajiem datiem.

 

Filmografijas/Filmography

Atsauksmju un rekomendaciju saraksts par citam filmam, kur piedalijies galvenais aktieris. Tiek noraditi dati ari par rezisora iepriekšejiem darbiem.

 

Veidošana/Making Of

Filma par filmu vai videoklips par to, kas notika aiz kulisem. Skatitajiem ir iespeja redzet, ka tikušas uznemtas dazas filmas ainas, uzzinat par notikumiem, kas risinajušies aiz kadra.

 

Montazas atlikumi/Outtakes

Skatitajam ir iespeja redzet aktieru nepareizos izteicienus un kludas, kuras pielautas, filmejot konkretas ainas, bet montazas procesa izgrieztas.

 

Audiokomentars/Multi-audio Commentary

Ta ir funkcija, kura skatišanas laika lauj klausities filmas dalibnieku vai kritiku piezimes, vinu domas un noverojumus, kas attiecas uz filmešanas procesu.

 

Muzikas video/Music Video

Muzikas vizualais pavadijums.

 

Razošanas atzimes/Production Notes

Paskaidrojumi par filmas radišanas hronologiju un programmas sagatavošanas specifiku. Biezi tie ir papildinati ar detalam, kas attiecas uz aktieriem un filmešanas grupu, ka ari tiek veltiti anekdotem un notikumiem, kas risinajušies filmešanas laika.

 

Momentfoto/Production Stills

Atseviški kadri, kas tiek ieguti filmas uznemšanas laika. Biezi vien tie atspogulo attiecibas starp kinozvaigznem un rezisoriem. Šadi momenti var ari attelot dizaineru eksperimentus ar dekoracijam un kostimiem.

 

Reklamas kadri/Trailer 

Pirms atskanošanas apskats, kas satur ainas no filmas.

 

Marina VEVERE

Raksts tapis, izmantojot interneta un zurnala "Stereo&Video" materialus

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001