Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Gatavs darbam – bet vai tiešām?

   

500 – vai tas ir daudz

 

Kopš Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) dibināšanas elektronisko sakaru nozarē ir pagājuši seši gadi. Pa šo laiku divas reizes ir pilnībā mainījies galvenais elektronisko sakaru nozari regulējošais normatīvais akts – Elektronisko sakaru likums (2001. gada 1. novembrī un 2004. gada 1. decembrī), un līdz ar to divas reizes ir mainījies arī licencēšanas režīms, nodrošinot pāreju no individuālo licenču izsniegšanas uz t. s. jaunajam regulēšanas ietvaram atbilstošo vispārējā pilnvarojuma jeb autorizācijas režīmu. 

 

Tā nu jau vairākus gadus (kopš 2004. gada 1. decembra) ienākšana elektronisko sakaru nozarē komersantiem nesagādā nekādus sarežģījumus. Jaunā autorizācijas režīma ieviešana atviegloja darbības sākšanu – komersants aizpilda reģistrācijas paziņojumu, nosūta to SPRK un ir gatavs darbam. Bet vai tiešām gatavs?

          No uzņēmēju viedokļa jebkuru birokrātisku šķēršļu samazināšana ir apsveicama, bet kāda ir medaļas otrā puse? Un te jāsecina, ka praksē vieglie spēles sākšanas noteikumi ir radījuši šķietamību, ka ar reģistrācijas paziņojuma nosūtīšanu SPRK komersanta pienākumi beidzas. Bet ar šo paziņojumu tie tikai sākas. 

 

Daži skaitļi par nozares dalībniekiem

Šobrīd par elektronisko sakaru komersantiem sevi ir pieteikuši vairāk nekā 490 uzņēmumi, no kuriem gan aptuveni 70 dažādu iemeslu dēļ ir pārtraukuši iecerēto darbību nozarē. Apkopojums par SPRK saņemtajos reģistrācijas paziņojumos visbiežāk norādītajiem pakalpojumu veidiem ir parādīts 1. tabulā.

Absolūti lielākais vairums sevi pieteica kā interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēji – tādi ir 367 komersanti, no kuriem 247 ir atzīmējuši arī datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumus.

Balss telefonijas pakalpojumu sniegšana, to skaitā, izmantojot priekšapmaksas kartes, ieņem otro vietu – to ir atzīmējuši 222 komersanti, no kuriem 150 ir norādījuši, ka darbosies publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā, 32 – publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā, bet 40 piedāvās balss telefonijas pakalpojumus abos iepriekš minētajos tīklos – galvenokārt tie ir dažādu priekšapmaksas karšu izplatītāji.

Trešajā vietā pēc popularitātes ir norādītas nomātās līnijas - 131 komersants. Visbeidzot radio un televīzijas un skaņas izplatīšanas pakalpojumus publiskajos elektronisko sakaru tīklos ir pieteikuši 76 komersanti. 

Protams, ieceres ne vienmēr īstenojas, kā plānots, tāpēc praksē, analizējot elektronisko sakaru komersantu iesniegtos datus, ir redzams, ka daudzi nemaz nav sākuši darbību vai, to sākot, ir pārvērtējuši savas iespējas un no pieteiktajiem plāniem realizē tikai daļu, tāpēc informācijai reģistrācijas paziņojumos, kas tiek nosūtīti SPRK kā apliecinājums darbības sākšanai, norādot pēc iespējas plašāku sniedzamo pakalpojumu klāstu katrā konkrētā elektronisko sakaru tirgus segmentā, ir visai maza līdzība ar reālo situāciju šajā tirgū.

Grafikā ir atspoguļoti dati par komersantu plāniem pirms darbības sākšanas. Lai varētu analizēt saikni starp plāniem un to īstenošanu, nākamajos pārskata periodos papildus tiks apkopota un atspoguļota informācija par reāli sākto darbību un sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem.

 

1. tabula. Elektronisko sakaru komersantu skaits un reģistrācijas paziņojumā SPRK norādītie pakalpojumi.

 

Komersantu skaits, kas ir norādījuši konkrēto pakalpojumu

Elektronisko sakaru pakalpojumu veids

222

Balss telefonijas pakalpojumi

150

Balss telefonija publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā

32

Balss telefonija publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā

40

Balss telefonija gan fiksētajā gan mobilajā elektronisko sakaru tīklā

367

Publiskie interneta piekļuves pakalpojumi

247

Datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumi

131

Nomāto līniju pakalpojumi

76

Radio un televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumi publiskajos elektronisko sakaru  tīklos

24

Elektronisko sakaru tīklu pakalpojumi

 

Lielākā daļa SPRK reģistrēto elektronisko sakaru komersantu ir mazas firmas, strādā vien pāris cilvēku, arī apkalpojamo klientu skaits ir mazs – sākot ar dažiem klientiem līdz varbūt dažiem desmitiem, kas atrodas vienas ēkas kāpņu telpā vai pāris blakus ēkās. Cilvēkresursu un bieži vien arī kompetences trūkums rada ne visai patīkamas sekas, ar kurām šī gada otrajā pusgadā saskārās daudzi elektronisko sakaru komersanti, kad SPRK veica uzraudzības kontroles detalizētu pārbaudi.

Šīs pārbaudes rezultātā diemžēl nācās ierosināt vairāk nekā 140 administratīvo pārkāpumu lietvedības par to, ka noteiktajā termiņā nav iesniegta informācija SPRK, un šādi pārkāpēji ir trešdaļa reģistrēto elektronisko sakaru komersantu!

 

Kādu informāciju SPRK prasa

SPRK ir noteicis divus galvenos pārskata termiņus kalendārajā gadā – 1. februāri un 1. augustu, kad elektronisko sakaru komersanti atskaitās par iepriekšējā pusgada rādītājiem, un trīs papildu termiņus – 15. janvāri, 15. jūliju un 15. oktobri, kad komersanti, kas sniedz interneta piekļuves pakalpojumus, izmantojot platjoslas sistēmas, informē par piedāvātajiem platjoslas piekļuves veidiem. Šīs ziņas ir nepieciešamas Eiropas Komisijas ziņojumiem par platjoslas pakalpojumu attīstību Eiropas Savienības valstīs. Starp citu, te der piebilst, ka citās Eiropas Savienībās valstīs (piemēram, tepat Lietuvā) komersantiem elektronisko sakaru nozarē ir četri regulāri pārskata periodi – reizi ceturksnī.

Līdz šim brīdim no elektronisko sakaru tirgus dalībniekiem SPRK regulāri pieprasīja un analizēja šādu informāciju:

·         tirgus analīzei nepieciešamo;

·         pakalpojumu kvalitātes uzraudzībai nepieciešamo;

·         par klientu sūdzībām;

·         par ierobežoto resursu izmantošanu;

·         par numura saglabāšanas pakalpojumu;

·         par elektronisko sakaru pakalpojumu tarifiem;

·         par platjoslas pieslēgumu veidiem un skaitu;

·         par saistību izpildi, ja tādas ir piemērotas;

·         ieviešanas ziņojumam;

·         ar valsts nodevas aprēķinu saistīto.

 

Šeit minētais informācijas sadalījums ir dots pa veidiem, neuzskaitot katru atskaites formu atsevišķi. Ar atskaites formām komersanti var iepazīties SPRK mājaslapā www.sprk.gov.lv sadaļā Elektroniskie sakari zem nosaukuma Komisijai regulāri iesniedzamās informācijas grafiks elektronisko sakaru nozarē.

 

Kāpēc SPRK ir nepieciešama informācija?

Lai SPRK varētu veikt funkcijas, kas noteiktas gan Elektronisko sakaru likumā, gan likumā Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, kur noteikts, ka SPRK sekmē konkurenci elektronisko sakaru nozarē un veicina elektronisko sakaru tirgus attīstību. Analizējot informāciju, tiek konstatētas konkrētas problēmas elektronisko sakaru tirgos un pieņemti lēmumi par atbilstošu saistību piemērošanu.

Informācijas neesamība kavē daudzus procesus, kuru rezultātā zaudētāji ir arī paši komersanti, jo atbilstošu regulēšanas paņēmienu izmantošana, kas varētu sekmēt tieši mazo komersantu attīstību un noturēšanos elektronisko sakaru nozarē starp lielajiem tirgus spēlētājiem, ir tieši atkarīga no SPRK rīcībā esošiem datiem.

 

2. tabula. SPRK regulāri iesniedzamās informācijas veidi un tās izmantošanas mērķi.

 

 

 

Informācijas veids

Izmantošanas mērķis

 

Tirgus analīzei nepieciešamā informācija

Informācija tiek apkopota un izmantota tirgus analīzē un lēmumu sagatavošanā par saistību piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu komersantiem, kuru būtiskā ietekme tirgū ir atzīta.

 

Pakalpojumu kvalitātes uzraudzībai nepieciešamā informācija

Informācija tiek izmantota elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes uzraudzībai, elektronisko sakaru komersantu salīdzināšanai pēc kvalitātes kritēriju izpildes, to skaitā ar mērķi palīdzēt klientiem izvēlēties piemērotāko pakalpojumu sniedzēju.

 

Par klientu sūdzībām

Informācija tiek izmantota klientu apmierinātības vērtēšanai.

 

Par ierobežoto resursu (numerācijas un frekvenču) izmantošanu

Informācija tiek izmantota nozares attīstības pārskatu veidošanai, to skaitā izmantojamo tehnoloģiju un jaunu pakalpojumu attīstības tendenču novērtēšanai.

 

Par numura saglabāšanas pakalpojumu

Informācija tiek izmantota numura saglabāšanas pakalpojuma attīstības novērtēšanai.

 

Par elektronisko sakaru pakalpojumu tarifiem

Informācija tiek izmantota tarifu apkopojumu veidošanai un elektronisko sakaru komersantu sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu salīdzināšanai un tirgus attīstības tendenču vērtēšanai.

 

Par platjoslas pieslēgumu veidiem un skaitu

Informācija tiek izmantota platjoslas interneta sistēmu attīstības novērtēšanai Latvijā un apkopotā veidā tiek sniegta Eiropas Komisijai kopējā pārskata veidošanai par platjoslas sistēmu attīstību ES valstīs.

 

Par saistību izpildi, ja tādas ir piemērotas

Informācija tiek izmantota elektronisko sakaru komersantu uzraudzībai un piemēroto saistību ieviešanas kontrolei.

 

Informācija ieviešanas ziņojumam

Informācija apkopotā veidā tiek sniegta Eiropas Komisijai, kas savukārt reizi gadā sagatavo pārskatu par elektronisko sakaru tirgus attīstību visās ES dalībvalstīs.

 

Ar valsts nodevas aprēķinu saistītā informācija

Informācija tiek izmantota uzraudzības kontrolei par elektronisko sakaru komersantu darbību un regulēšanas nodevas aprēķinam.

 

Par viesabonēšanas regulas ievērošanu

Jauns pieprasāmās informācijas veids saskaņā ar šogad apstiprināto regulu par viesabonēšanu. Informāciju izmantos viesabonēšanas regulas ievērošanas kontrolei.

 

 

 

Kādas pārmaiņas gaidāmas nākamgad?

Rūpīgi izvērtējot līdzšinējās informācijas iesniegšanas prasības, SPRK ir veicis vairākas pārmaiņas normatīvajos aktos, kas varētu patīkami iepriecināt komersantus, jo tās ir samazinājušas regulāri iesniedzamās informācijas apjomu. Tas gan nenozīmē, ka pret šīm prasībām būtu jāizturas nevērīgāk.

No nākamā gada elektronisko sakaru komersantiem vairs nebūs jāiesniedz atskaites par klientu sūdzībām (līdz šim tas bija jādara divas reizes gadā), kā arī par izmantotajiem ierobežotajiem resursiem – ne par frekvencēm (iepriekš reizi gadā), ne par numerācijas izmantošanu (iepriekš divas reizes gadā). Elektronisko sakaru komersantiem, kas izmanto numerācijas resursus, turpmāk divas reizes gadā nebūs jāatskaitās arī par numura saglabāšanas pakalpojumu.  

Informāciju par ierobežotajiem resursiem SPRK plāno analizēt, izmantojot sadarbību ar Elektronisko sakaru direkciju, savukārt datus par klientu apmierinātību ar pakalpojumiem SPRK turpmāk analizēs, izvērtējot SPRK citu iestāžu pārsūtīto informāciju un klientu adresēto informāciju.

Izmaiņas attiecībā uz regulāri iesniedzamo informāciju stājās spēkā jau 2007. gada 16. novembrī, bet ir attiecināmas uz nākamo pārskatu kontroles termiņu – uz 2008. gada 1. februāri. Jaunais regulāri iesniedzamās informācijas grafiks līdz šā gada beigām būs publicēts arī mūsu mājaslapā – www.sprk.gov.lv sadaļā Elektroniskie sakari.

Papildus SPRK notiek aktivitātes vēl par diviem būtiskiem jautājumiem. Pirmkārt, diskusija par iesniegtās informācijas statusu. Elektronisko sakaru komersanti bieži vien norāda, ka informācijai ir ierobežotas pieejamības jeb konfidencialitātes statuss, kas liedz to publiskot, pat ja tie ir tādi dati, kuriem ir jābūt publiski pieejamiem, piemēram, pakalpojumu tarifi. Varbūt piešķirot šādu statusu iesniedzamai informācijai, lieku reizi der padomāt, vai saturs tiešām atbilst tik striktam izmantošanas ierobežojumam un vai tas nerada absurdu situāciju, kad Eiropas Komisijas ziņojumos iepretī Latvijas ailei daudzās pozīcijās parādās ieraksts nav datu, jo SPRK datus nevar publiskot.

Otra ļoti būtiska aktivitāte, kurai SPRK jau sākusi gatavoties, ir plāns pāriet uz elektronisko atskaišu saņemšanas un arī apstrādes sistēmu. Jau šobrīd komersanti var iesniegt SPRK elektroniski parakstītus dokumentus, kas sagatavoti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktām prasībām, taču te gan ir jāatzīmē, ka komersanti neatšķir elektroniski sagatavotus no elektroniski parakstītiem dokumentiem, bet tās ir divas dažādas lietas! Bieži vien, analizējot uz SPRK e-pasta adresi atsūtītās atskaites, rodas pretenzijas par konkrētiem datiem, un mēs nevaram būt pārliecināti par nosūtīto datu patiesumu, jo tie ir bez paraksta. Tāpēc, lai nerastos šādi pārpratumi, ieteikums komersantiem ir — būt korektiem un iesniegt informāciju tādā veidā, kā to ir paredzējis likumdevējs.

 

SPRK iesaka

Atgriežoties pie sākotnējās tēzes par viegliem spēles sākšanas noteikumiem, tomēr jāuzsver, ka noteikumi nebūt nav tik viegli, kā sākumā šķiet. Lai spētu izdzīvot šajā nozarē, ir jāpieliek pūles, tāpēc pēc daudzo administratīvo pārkāpumu lietu analīzes SPRK ir izveidojis ieteikumu sarakstu, kas varētu palīdzēt komersantiem izvairīties no šāda veida nepatīkamiem procesiem nākotnē:

·         iepazīstieties ar noteikumiem, kas regulē elektronisko sakaru nozares darbības virzienu;

·         pirms nosūtīt SPRK reģistrācijas paziņojumu par darbības sākšanu nopietni izvērtējiet, vai tiešām darbība tiks sākta tuvākajā laikā, varbūt dokumentu kārtošanai vēl nav pienācis laiks;

·         reģistrācijas paziņojumā un arī citos sarakstes dokumentos vienmēr norādiet arī kontakta tālruni, lai neskaidrību gadījumā ar jums var operatīvi sazināties;

·         pārbaudiet, vai esat informēti, kāda ir jūsu oficiāli reģistrētā juridiskā adrese, jo, ja komersantam tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz komercreģistrā ierakstīto juridisko adresi, uzskatāms, ka komersants šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmis. Ja komersanta faktiska adrese atšķiras no juridiskās, tad komersanta pienākums ir nodrošināt pasta sūtījumu saņemšanu citā adresē;

·         ja esat pārdomājuši darboties elektronisko sakaru nozarē, pārliecinieties, ka ir nokārtotas visas saistības, tai skaitā ir samaksāta valsts nodeva, iesniedziet pieteikumu reģistrācijas anulēšanai;

·         piesakieties jaunumiem mūsu iestādes mājaslapā www.sprk.gov.lv un sekojiet tiem. Tur ir publicēta visa elektronisko sakaru komersantiem nepieciešamā informācija, to skaitā regulāri iesniedzamās informācijas grafiks, atskaišu formas un cita noderīga informācija;

·         ja jums ir jautājumi, neskaidrības vai nepieciešama palīdzība SPRK kompetencē esošajos jautājumos, zvaniet mums un saņemsiet telefonisku konsultāciju vai konsultāciju klātienē.

 

Mēs patiesi ceram, ka nākamajā atskaites periodā varēsim vairāk uzmanības veltīt kvalitatīvai informācijas analīzei, nevis nodarboties ar šīs informācijas medībām un komersantu piespiedu motivēšanu. Savukārt mūsu komersantiem, tuvojoties gadu mijai, atliek novēlēt nezaudēt darba sparu un īstenot iecerēto!

 

Ina PATJANKO,

 SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta

Autorizācijas nodaļas vadītāja

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001