Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

GRISI starptautiskā iniciatīva skan no Francijas līdz Latvijai

   

GRISI project is an Interreg IIIC interregional co-operation program which gather four partners from four European Union countries and from 3 Inerreg IIIC region (South, East and North)

 

 

Ģeomātikas reģionālā informācijas sabiedrības iniciatīva GRISI (Geomatic Regional Information Society Initiative) ir sākta ar domu izveidot sadarbību starp četriem reģionālajiem partneriem no vecajām un jaunajām ES dalībvalstīm, kas pārstāv arī dažādas Eiropas ģeogrāfiskās zonas (ziemeļus, dienvidus un austrumus). Sadarbības projekta mērķis - ģeotelpiskās informācijas apkopošana un vienota ģeoportāla radīšana, lai izveidotu telpisko datu infrastruktūru saskaņā ar INSPIRE direktīvas nosacījumiem un ISO metadatu standartiem, piedāvājot  arī e-pakalpojumus pašvaldībām. Šie četri projekta partneri ir Navarras reģions Spānijā (to pārstāv Pamplonas Servicios de la Comara, publiskā kompānija Tracasa u. c.), Abruzo reģions Itālijā (to pārstāv Paskāras pilsētas pašvaldība, uzņēmums Kalumet u. c.), Viduspireneju reģions Francijā (to pārstāv Žeras reģiona Tirdzniecības un rūpniecības kamera - projekta vadošais partneris -, Montanas Pireneju ekonomikas asociācija u. c.) un Latvija (to pārstāv Tehnoloģiju attīstības forums un vairāki apakšprojektu partneri). Projektam paredzētais laiks – no 2005. gada 1. jūlija līdz 2008. gada jūnijam. Kopējais budžets – 3,2 miljoni eiro. Augusta sākumā Rīgā notika Latvijas partnera Tehnoloģiju attīstības foruma rīkotais informatīvais GRISI seminārs, uz kuru bija ieradušies visu reģionālo partneru pārstāvji.

 

GRISI projekta mērķi

GRISI projekts ietver e-pārvaldes, e-ekonomikas un e-identitātes sadaļu, kā arī jauno dalībvalstu aktivitātes pētījumu. Katru projekta virzienu katrā valstī pārstāv cita valsts/pašvaldības institūcija vai uzņēmums. Šī projekta rezultāti parādīs, cik lielu pievienoto vērtību iegūst ģeotelpiskā informācija, ja to izmanto interneta vidē, turklāt sadarbībā starp četriem ES reģioniem un četros minētajos virzienos, izveidojot telpisko datu infrastruktūru telpiskās informācijas savietojamībai.

GRISI projekta galvenais mērķis ir atbalstīt un radīt pievienoto vērtību reģionālajiem projektiem, ģeolokalizējot pieejamās datubāzes. Piemēram, uzņēmums Google Earth pasaulei jau ir demonstrējis šādu projektu. GRISI projekta mērķis ir vizualizēt visus partneru izveidotos projektus kā reģionālos ģeoportālus, vēlāk pievienojot tos nacionālā un Eiropas līmeņa ģeoportāliem. Rezultātā tiks novērtēts, kā reģionālie projekti cits citu papildina, kā gūst idejas jauniem projektiem un realizē tās.

GRISI projektā tiks realizēti četru reģionālo partneru apakšprojekti:

  • e-pārvaldība – tiks izveidotas savstarpēji vienotas ģeogrāfiskās datubāzes starp reģioniem;
  • e-ekonomika – tiks izveidota ģeogrāfiskās informācijas sistēma katram apakšprojektam, kas ģeolokalizē produktus un pakalpojumus;
  • e-identitāte – tiks izveidota ģeomātikas platforma katrā reģionā (prasmes un aprīkojums);
  • sadarbība ar jaunajām dalībvalstīm - informācijas izplatīšana, kas rosinās jaunu projektu sākšanu un turpinās GRISI iniciatīvu.

Projekta rezultātā tiks izveidots vienots ģeoportāla prototips visiem partneriem, parādot, kā ĢIS tehnoloģiju izmantošana ietekmē reģionu attīstību un sadarbību. E-pārvaldes apakšprojektā pašvaldībām izveidos telpiskos datu meklēšanas pakalpojumus, kuru mērķis ir nodrošināt ērtu un vienkāršu saskarsmi ar iedzīvotājiem publiskajā pārvaldībā un piedāvāt plašu e-pakalpojumu klāstu interneta tīklā.

 

GRISI atdzīvina reģionālos projektus

Kā liecina citu ES struktūrfondu finansēto projektu pieredze, iegūto rezultātu izmantošana un izplatība vienmēr bijis projektu vājais punkts, jo šo datu apkopošana notiek pašā nobeiguma posmā, kad partneri jau vairs nestrādā kopā un arī finansējums ir iztērēts citiem projekta punktiem. Tā nu vairums ES projektu noslēdzas ar pavisam nelielām atskaitēm.

Tāpēc viens no GRISI iniciatīvas mērķiem ir labot šo situāciju, atdzīvinot starpvalstu reģionālos projektus, dodot tiem svaigu elpu un būtisku pievienoto vērtību ar reģionālo datubāzu ģeolokalizāciju.

Google Earth nesen demonstrēja šādu projektu visā pasaulē. Tā mērķis – ar reģionālo ģeoportālu un vēlāk arī ar nacionālo un Eiropas ģeoportālu palīdzību vizualizēt visus projektus, lai varētu atrast kopīgās un papildu iezīmes un ģenerēt jaunas idejas. Arī GRISI četri reģionālie partneri ar Interreg IIIC South atbalstu kopā ir gatavi sasniegt šādu mērķi.

 

 

 

Projekta konteksts un raksturs

Ekonomikas globalizācija, ES paplašināšanās un komunikācijas rīku eksponenciālā attīstība rada nepieciešamību iezīmēt un labot situāciju pasaulē, kur mainās šo rīku izmantošana, tiem kļūstot aizvien pieprasītākiem un interaktīvākiem.

Ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izmanto universālās atsauces metodi (ģeogrāfiskās koordinātas x, y, z), kas ļauj ģeolokalizēt informāciju un realizēt ģeotelpisko datu turētāju analīzi ar ļoti lielu pievienoto vērtību.

Kā liecina pētījumi, vairāk nekā 80 procentus pašreizējās informācijas (sociāli ekonomiskās, īpašumtiesību u. c.) var ģeolokalizēt, un tieši ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS) ir tās, kas ļauj veikt ģeotelpisko analīzi ar dinamisku tās rezultātu vizualizāciju internetā. Digitālā kartogrāfija ir visu šo pētījumu dzinējspēks un mērķis. Ar digitālo attēlu palīdzību var ģeolokalizēt un padarīt viegli uztveramu attēlos ietverto informāciju, kuru būtu grūti saprast tikai ar tekstu.

 

GRISI partneri

Viduspireneju reģions

Viduspireneju reģionu GRISI projektā pārstāv Žeras Tirdzniecības un rūpniecības kamera (TRK), kurai jau ir laba pieredze ģeomātikas jautājumos. Jau 1997. gadā tā pārstāvēja Viduspirenejus teleparka inovāciju projektā, kurš ietilpa komunikāciju iniciatīvas RISI sastāvā. Žeras TRK pārstāv Vidurpirenejus arī šī reģiona inovāciju un pētniecības asociācijā. Kopā ar Spānijas Navarras reģionu Žeras TRK attīstīja arī starpreģionālo iniciatīvu Interreg IIIA, kuras mērķis bija ekonomiskās sadarbības ģeoportāla izveide projektā PYRED. (http://www.pyred.com/es/fr)

Žeras TRK koordinē arī starpreģionālo projektu SOHO-SOLO, kas iekļauts programmā Interreg IIIB Atlantic Area. Tā mērķis ir pievērst uzmanību mazajiem un individuālajiem uzņēmējiem, kuri vēlas strādāt un dzīvot laukos – jebkurā no projekta dalībvalstīm. Tas ir starpreģionāls projekts, kurā piedalās Francija, Spānija, Portugāle un Īrija. Protams, arī šī projekta portālā (http://www.soho-solo.com) izmantotas ģeotelpiskās informācijas sistēmas.

 

Abruzo reģions

Itālijas Abruzo reģions jau ir sācis veidot ģeoinformācijas katalogu uz sociālekonomisko datu bāzes. Tā mērķi daudzviet sakrīt ar GRISI projektu, un abu darbības virzienu ciešās saites ļauj tos paplašināt un efektīvāk attīstīt. Santé un tūrisma sektors jau ir krietni attīstīts, izmantojot pakalpojumu ģeolokalizācijai ĢIS.

Abruzo reģions iegulda savu pieredzi ģeotelpiskās informācijas sistēmu attīstībā, lai radītu sociālekonomisko datu bankas, kas redzamas reģiona kartē un konkrēti RICAMA (Rationale for Integrated Coastal Area Management) un SICORA (Informative Support for the management of the Abruzzo coastal zone) projektā. Abruzo reģions projekta izstrādes gaitā bija atbildīgs par ekonomikas tēmām. Tas kopā ar Latvijas partneriem ir atbildīgs arī par GRISI projekta rezultātu izplatīšanu un popularizēšanu.


Navarras reģions

Navarras reģions Spānijā, kurš jau ir izveidojis savu ģeoportālu (http://sitna.cfnavarra.es/), ir vislabākais Eiropas piemērs, kā izmantot ģeomātiskos datus efektīvākai e-pārvaldei.

Navarras publiskajam uzņēmumam Tracasa ir unikāla kompetence, kura ļāva tam realizēt pilnīgu šī reģiona kadastra digitalizāciju, kā arī ģeomatizēt visu sociālekonomisko datu bāzi. Izstrādāta arī Navarras teritoriālās informācijas sistēmas (SITNA) stratēģija. 

Navarras reģiona informācijas sabiedrību pārstāv Pamplonas pašvaldības uzņēmums IDEPamplona, kura uzdevums ir pārstāvēt iedzīvotāju vajadzības, piedāvājot viņiem ģeotelpisko informāciju par pašvaldības teritorijas platībām, kā arī rīkus datubāzu lietošanai. Šī iniciatīva ir daļa no Pamplonas pašvaldības un Navarras administrācijas sadarbības, kas galu galā noveda pie sadarbības līguma, lai kopīgi attīstītu Navarras teritoriālo informācijas sistēmu SITNA.

 

Latvija

Latvijas piedalīšanās iemesli GRISI projektā ir šādi:

  • brīvprātīga vēlme piedalīties inovatīvos Eiropas projektos rada pamatu ekonomiskai attīstībai un garantē visātrāko iekļaušanos Eiropas Savienības vidē;
  • ģeomātiskās aplikācijas ir svarīgs stratēģisks risinājums tuvākajai nākotnei;
  • Latvijas ģeogrāfiskā pozīcija ir ļoti piemērota GRISI labās pieredzes popularizēšanai citās Baltijas reģiona valstīs.

GRISI projektā un apakšprojektos iesaistītas valsts un pašvaldību institūcijas, to skaitā Latvijas Tehnoloģiskais parks, Latvijas Statistikas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils universitāte un Bauskas pašvaldība. Bauska piedalās GRISI apakšprojektā GEOPOP, kas piedāvā iedzīvotājiem ģeopozicionēšanas pakalpojumus. Tā mērķis ir attīstīt elektroniskās meklēšanas rīkus, kā arī lokalizācijas un informācijas mehānismus, kas spētu atvieglot iedzīvotāju un pašvaldības interaktīvo saziņu. Bauskas telpiskie dati tiks veidoti izmantošanai gan Pamplonas ģeotelpisko datu infrastruktūrā (ģeoportālā), gan arī Latvijas Tehnoloģiskā parka un Tehnoloģiju attīstības foruma izstrādātajā ģeoportālā. Bauska piedalās projektā tieši vienu gadu – līdz 31. decembrim, pašvaldības līdzfinansējums projektā ir 10 000 eiro, bet kopējais projekta budžets – 310 000 eiro. Uzņēmums SIA Envirotech GRISI projekta ietvaros sniedz konsultācijas tehnoloģisko risinājumu izvēlē, izvērtējot risinājumu atbilstību nozares standartiem (OGC, ISO), integritāti citās informācijas sistēmās un savietojamību ar nozarē izmantotajiem datu formātiem un standartiem.

 

Plānotie projekta rezultāti

Plānots, ka projekta gaitā tiks izraudzīti reģionālie projekti, un to datubāzes tiks ģeotelpiski sistematizētas (ģeoreferencētas). Tiks sagatavots labākās ģeomātiskās pieredzes apkopojums piecās valodās nākamajiem projekta vadītājiem. Partneru reģionos izveidos četrus ģeoportālus un četras pilnīgi aprīkotas ģeomātiskās platformas. Tiks rīkota starptautiska konference, uz kuru paredzēts uzaicināt dalībniekus no desmit Eiropas valstu 50 reģioniem. Un visbeidzot – tiks izveidots Eiropas ģeoportāls, lai dotu iespēju arī citiem reģioniem gūt labumu un izmantot GRISI projektā ieguldīto darbu.

Gunta KĻAVIŅA

 

Tehnoloģiju attīstības forums

Akadēmijas laukumā 1

Rīgā, LV-1050

Tālr. 7211321, 29284989

Fakss 371 7211322

E-pasts: ilze@maps.lv

 www.grisi.org

 

 

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001