Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

ZZ Dats elektronisko pakalpojumu laboratorijā - viss notiek!

   

Elektroniskie pakalpojumi ar SIA ZZ Dats palīdzību kļūst arvien izplatītāki

 

SIA ZZ Dats ir vietējais Latvijas uzņēmums, kurš vairāk nekā desmit gadus veiksmīgi nodarbojas ar pašvaldību programmatūras izstrādi. Lielākā daļa Latvijas pašvaldību izmanto kādu no SIA ZZ Dats izstrādātām programmām. Pēdējos gados pakāpeniski pieaug to nosacījumu skaits (interneta pieejamība, iedzīvotāju un iestāžu darbinieku datorizglītība, e-paraksta ieviešana u.c.), kuri ļauj veidot un izplatīt elektroniskos pakalpojumus, to skaitā arī pašvaldību e-pakalpojumus. SIA ZZ Dats ir guvis lielu pieredzi pašvaldību e-pakalpojumu praktiskā izveidē un ar savu darbību šajā jomā veicina šādu pakalpojumu izplatību.

 

E-lietas Latvijā

Šobrīd sabiedrībā bieži tiek lietoti tādi jēdzieni kā e-pārvalde, i-sabiedrība, e-pakalpojumi un citi. Kāpēc e-risinājumi tieši tagad kļuvuši aktuāli un par tiem tik plaši runā? Kādas ir to attīstības prognozes? Latvijas valsts pēc tās iekļaušanās Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā ar vairākiem normatīvajiem aktiem, kā arī ar uzsāktajiem valsts un pašvaldību projektiem veicina plānveidīgu un sistemātisku pāreju uz e-pārvaldi, kuras ietvaros valsts un pašvaldību pakalpojumi jārealizē e-pakalpojumu veidā, padarot tos ērtākus un iedzīvotājiem daudz pieejamākus. SIA ZZ Dats pašreiz strādā pie vairākiem e-pakalpojumu izveides projektiem gan valsts, gan pašvaldību, gan arī privātajā sektorā. Pēdējā laikā ir sasniegti nozīmīgi rezultāti vairāku e-pakalpojumu realizācijā.

 

Kas ir e-pakalpojums?

Runājot par e-pakalpojumiem, nedaudz jāizskaidro tā būtība. E-pakalpojums pretstatā parastam pakalpojumam tiek realizēts kā datorizētu informācijas sistēmu darbību kopums, respektīvi, pakalpojumu iedzīvotājiem (arī juridiskām personām) nosacīti sniedz datorsistēma. E-pakalpojums realizē kādu no elektronizācijas pakāpēm:

§          1. pakāpe – informācija par pakalpojumu ir pieejama internetā;

§          2. pakāpe – ir iespējams lejupielādēt sagatavotas formas, kas nepieciešamas pakalpojuma pieprasīšanai un saņemšanai;

§          3. pakāpe – datus pakalpojuma saņemšanai ir iespējams iesniegt elektroniski;

§         4. pakāpe – pilnīga pakalpojuma elektronizācija.

Būtisku pievienoto vērtību pakalpojumu elektronizācijai sniedz tieši trešās un ceturtās pakāpes e-pakalpojumi. Ar pievienoto vērtību šeit jāsaprot iedzīvotāju ērtību palielināšana, kas galvenokārt nozīmē pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas laika samazināšanu. Svarīga iezīme ir arī elektroniski sniegtu pakalpojumu izmaksu un maksas samazināšana to sniedzējiem un saņēmējiem.

 

 

Pakalpojumu elektronizācija

Pakalpojuma elektronizācija ietver ne tikai e-pakalpojuma pieprasīšanas un sniegšanas kanāla izveidi, bet arī pakalpojuma izpildes elektronizāciju un biznesa procesu restrukturizāciju pakalpojuma sniedzējam. Šim nolūkam kā tehnisko nodrošinājumu SIA ZZ Dats piedāvā pakalpojumu sniedzēja iestādē izveidot e-pakalpojumu nodrošinājuma sistēmas risinājumu, kas parādīts 1. attēlā. Šādas sistēmas būtiskākās sastāvdaļas ir pakalpojumu sniegšanas kanālu apstrāde klientu apkalpošanas sistēmā, pakalpojumu izpildes vide un pakalpojumu vadība, dažādas funkcionālas datu apstrādes sistēmas. Izstrādātā sistēmas arhitektūra nodrošina to, ka pakalpojums identiski var tikt sniegts elektroniski ne tikai, balstoties uz iestādes portālu vai kādu citu interneta lapu, bet arī klātienē vai izmantojot pastu, e-pastu, tālruni vai kādu citu saziņas kanālu. Tas ir būtiski, jo pakalpojumam ir jāsaglabā arī tradicionālie pieprasīšanas un sniegšanas veidi, kā, piemēram, klātienes apmeklējums vai pasts. Lietotāju piekļuves tiesību kontroli nodrošina drošības sistēma, kuras viens no moduļiem (e-Drošība) izmanto Latvijas pasta sniegtos elektroniskā paraksta servisus. Pakalpojuma vadības izpildi nodrošina biznesa procesu izpildes vide. SIA ZZ Dats šo vidi realizē ar Microsoft BizTalk Server 2006 palīdzību. Pakalpojuma izpildes dzīves cikla laikā elektroniskie dokumenti, kas tiek izmantoti e-pakalpojumos un arī funkcionālajās sistēmas, tiek uzglabāti elektronisko dokumentu repozitorijā. Savukārt, lai nodrošinātu sasaisti starp dažādām funkcionālajām sistēmām, tajā skaitā, ar valsts reģistriem, tiek izmantots integrācijas slānis. Izmantojot minēto e-pakalpojumu sistēmas arhitektūru, tiek nodrošināta kvalitatīva pakalpojuma izpilde un elektronizācija visiem iespējamiem kanāliem.

 

 

E-paraksta lietojums

Daudzos pakalpojumu elektronizācijas risinājumos ir nepieciešams e-paraksts, jo to nosaka pakalpojuma sniegšanas biznesa process. Sākotnēji šādu e-pakalpojumu izveides bremzējošais faktors bija uzticama sertifikācijas pakalpojuma sniedzēja neesamība. Sākot no 2006. gada. 4. oktobra, Latvijas Pasts ir sācis sniegt sertifikācijas pakalpojumus. Pašreiz ir pieejami Latvijas Pasta e-paraksta risinājumi, kuri ļauj tos izmantot e-pakalpojumu nodrošinājumam, to skaitā e-dokumentu parakstīšanai, laika zīmoga pievienošanai un iedzīvotāju autentifikācijai. E-dokumentu esamība ļauj ievērojami paplašināt e-pakalpojumu sniegšanas kanālu (portāls un e-pasts) izmantošanu.

Par veiksmīgi realizētu e-pakalpojums ir uzskatāms tad, ja tam ir pietiekoši daudz lietotāju. E-pakalpojuma lietotāju skaits ir atkarīgs no paša pakalpojuma veida, kā arī no tā pieejamības. Viens no pakalpojuma izmantošanas bremzējošiem faktoriem ir papildus maksa, kas nepieciešama, lai datiem pievienotu laika zīmogu. Laika zīmogs ir nepieciešams, lai pārbaudītu dokumenta paraksta laiku.

 

Elektroniska pieteikšanās bērnudārza rindā

Pašreiz Rīgā ir akūts bērnudārzu trūkums, trūkst arī vietu prestižo centra skolu pirmajās klasēs. Pieteikumu apstrāde un skolu/bērnudārzu rindu uzskaite ir pašvaldības sniegts pakalpojums. Tas ir ļoti aktuāls daudziem bērnu vecākiem Rīgā un Rīgas apkārtnē. Jau tūdaļ pēc bērna piedzimšanas vecākiem jādodas uz izvēlēto bērnudārzu, lai reģistrētu bērnu rindā pēc iespējas ātrāk, jo reģistrācijas laiks izšķir vietu rindā, un, kā zināms, rindas ir milzīgi garas. Elektronizējot šo pakalpojumu, būtu iespējams skolas/bērnudārza rindā pieteikties elektroniski, izmantojot pašvaldības portālu. Šāda iespēja atvieglotu reģistrācijas procesu, kā arī ietaupītu jauno vecāku laiku. Pakalpojuma realizācija tiek balstīta uz iepriekš minēto e-pakalpojumu arhitektūru, elektronizējot ne tikai saziņas kanālu, izmantojot portālu, bet arī, optimizējot tādus saziņas kanālu apstrādi kā klātienes apmeklējums, e-pasts un pasts.

Pilna pakalpojuma elektronizācija ir ļoti darbietilpīgs process. Bieži vien elektronizācijas rezultātā ir nepieciešams mainīt iestāžu normatīvo bāzi un biznesa procesus. Pakalpojuma pieteikšanās skolu/bērnudārzu rindā process ir parādīts 2. attēlā. Šis pakalpojums ir pieejams tikai autorizētiem lietotājiem pašvaldības portālā vai arī klātienē. Autorizāciju portālā iedzīvotājs var veikt, gan, izmantojot pašvaldības piešķirtu lietotāja vārdu un paroli, gan arī elektronisko parakstu. Bērna vecākam (klientam) ir jāizvēlas kāda pirmsskolas/mācību iestāde un jāsaņem reģistrācijas apliecinājums, kas konkrētajā gadījumā ir klientu apkalpošanas sistēmas piešķirtais pieteikuma numurs. Iesnieguma dati tiek elektroniski parakstīti ar klienta elektronisko parakstu, tādējādi nodrošinot tam juridisku pamatu. Šis pakalpojums ietver iespēju veikt ikgadējo pārreģistrāciju, kas šobrīd ir papildu apgrūtinājums bērnu vecākiem. Elektronizējot šo pakalpojumu, tiek paturēta iespēja izmantot arī klātienes kanālu.

 

 

E-pakalpojumu attīstība

Raugoties nākotnē, protams, ir iespējams attīstīt gan minēto skolu/bērnudārzu rindu e-pakalpojumu, gan veidot jaunus pakalpojumus. Šobrīd viens no galvenajiem e-pakalpojumu attīstību bremzējošiem faktoriem ir iestāžu nepietiekamā gatavība e-pārvaldei. Bieži vien iestāžu darbinieki neizprot e-pakalpojumu darbību un nevēlas mainīt pašreizējos biznesa procesus. Biznesa procesu izmaiņas bieži ir saistītas ar normatīvās bāzes izmaiņām, kuru veikšana ir pietiekami sarežģīts un darbietilpīgs process. Tehniski e-pakalpojumu attīstībai ir ļoti maz šķēršļu. Parādoties drošam e-parakstam Latvijā, ir iespējams veidot jaunus e-pakalpojumu risinājumus, kas iepriekš nebija iespējami, piemēram, elektroniska dokumenta iesniegšana pašvaldībā, elektroniska dzīvesvietas deklarēšana, pašvaldības lēmuma noraksta pieprasīšana un citi.

SIA ZZ Dats ir uzkrājusi lielu pieredzi e-pakalpojumu izstrādē, kā arī praktiskā e-paraksta izmantošanā. Uzņēmuma nozīmīga tirgus daļa ir publiskais sektors un savas kompetences ietvaros SIA ZZ Dats var piedāvāt šim sektoram vairākus risinājumus, kas ļauj izmantot e-pakalpojumu sniegtās priekšrocības. Piedāvātie e-pakalpojumu risinājumi tiek integrēti ar pašvaldību darbu nodrošinājuma funkcionālajām sistēmām, kā arī valsts reģistriem. Šādi integrēti risinājumi nodrošina daudz plašāku e-pakalpojumu lietojumu, kā arī paver ceļu arvien jauniem e-pakalpojumiem.

Edžus ŽEIRIS

Māris ZIEMA

SIA ZZ Dats

Elizabetes ielā 41/43, Rīgā, LV-1010

Tālrunis 67333600; fakss 67686956

www.zzdats.lv   edzus@zzdats.lv

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001