Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

ĢIS izstrāde un ieviešana a/s Latvijas gāze

   

Par ĢIS izstrādi un ieviešanu akciju sabiedrībā „Latvijas Gāze”

 

2004. gadā tika sākta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) projekta realizācija uzņēmumā Latvijas gāze. Šobrīd ir izstrādāts un ieviests projekta pirmais posms un izveidota ĢIS mājaslapa, kas ļauj sākt ĢIS izmantošanu, kā arī sākta otrā posma realizācija. Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, paralēli izstrādei ĢIS tiek nepārtraukti pilnveidota. Izmantojot programmatūras ražotāja ESRI ArcGIS Server tehnoloģiju un funkcionalitāti, panākts efektīvs un izdevīgs risinājums. Tas samazina nepieciešamo lietotāju licenču skaitu un sniedz plašu ĢIS pieejamību intraneta tīklā, ievērojami samazinot vienas darba vietas izmaksas. Par sadarbības partneri ĢIS projekta realizācijā tika izraudzīta SIA Envirotech.

 

Ieviešanas mērķis un galvenie uzdevumi

Sistēmas ieviešanas mērķis bija pilnībā pāriet no gāzesvadu tīkla informācijas uzturēšanas tradicionālajā papīra dokumentu veidā uz modernu ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, kas ne tikai būtiski uzlabos gāzes tīkla uzturēšanas un projektēšanas darbu efektivitāti un nodrošinās jaunas funkcionālas iespējas šīs informācijas izmantošanā, bet vēl vairāk paaugstinās arī gāzesvadu ekspluatācijas drošību. Pašlaik a/s Latvijas gāze ĢIS ir realizēta Rīgas un Jūrmalas sadales gāzesvadu tīkliem un maģistrālā gāzes tīkla datu ievadei, labošanai un uzturēšanai, bet jau tuvākajā laikā tā tiks attīstīta, lai nodrošinātu operatīvo darbu, apkopes darbu atbalstu un datu apmaiņu ar citām informācijas sistēmām.

          ĢIS projekta galvenie uzdevumi ir nodrošināt:

·         interaktīvu gāzes tīkla aprakstošās informācijas un ģeogrāfisko datu ievadi;

·         iespēju automātiski pārņemt ārējo organizāciju datus;

·         iespēju veikt ievadīto datu automātisku validāciju un kļūdu noteikšanu;

·         iespēju centralizēti vadīt karšu sagataves un atskaites;

·         gāzes tīklu ģeogrāfiskās informācijas izplatīšanu, izmantojot interneta karšu aplikāciju;

·         kartē apskatīt vienkopus datus no dažādām organizācijas IT sistēmām (Patērētāju uzskaites un norēķinu sistēma, SCADA u.c.).

 

ĢIS galvenā funkcionalitāte

Projekta realizācijai izmanto ESRI programmatūru, kas nodrošina ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ērtu lietošanu un pilnīgu funkciju klāstu, ko iespējams ar standarta programmēšanas rīkiem pielāgot un papildināt. Projekta realizēšanai a/s Latvijas gāze pamatā izmanto datubāzes programmatūru ArcGIS Server, kā arī ikdienas lietojumprogrammatūru ArcGIS Desktop, kas pielāgota dažāda līmeņa lietotājiem saskaņā ar darbu specifiku – ArcView, ArcEditor un ArcInfo. Datu izplatīšanai visā organizācijā izmanto ĢIS tehnoloģiju ģeogrāfisko datu publicēšanai interneta tīklā - ArcGIS Server versiju, kas nodrošina pieeju atļautajiem datiem un datu slāņiem ikvienam organizācijas darbiniekam, tai skaitā arī sistēmas lietotājiem reģionos.

Tā kā a/s Latvijas gāze izveidotā ĢIS sistēma tikai sāk savu attīstību, šobrīd realizētā funkcionalitāte galvenokārt ietver datu ievades un uzturēšanas rīkus. Standarta programmatūras ArcEditor ģeometrisko tīklu datu ievades un uzturēšanas funkcionalitāte sistēmā ir papildināta ar Envirotech izstrādāto gāzes tīkla datu ievades un uzturēšanas paplašinājumu. Tas nodrošina interaktīvus rīkus gāzes datu meklēšanai, rezultātu apskatīšanai, datu ievadei. Šie rīki ir speciāli izstrādāti, lai maksimāli vienkāršotu datu ievades procesu, kopētu datus, pārnestu ģeogrāfisko un atribūtu informāciju, ievadītu datus vairākiem elementiem vienlaikus un veiktu līdzīgas darbības.

Papildus tika izstrādāts rīks automātiskai ārējo organizāciju (mērniecības, celtniecības u.c.) iesniegto digitālo datu pārnesei uz Latvijas gāzes ĢIS sistēmu. Ar šī rīka palīdzību iespējams datus (jebkurš formāts, ko atbalsta ArcGIS Desktop) automātiski pārņemt un konvertēt, transformēt, atkodēt, pārveidot datu struktūru un veikt automātiski visas citas darbības, kas nepieciešamas, lai iesniegtos datus pārnestu uz organizācijas centralizēto datu bāzi. Šis rīks ir neatsverams, lai ātri un ērti varētu pārbaudīt no uzmērīto datu piegādātājiem saņemtos jaunos datus. Ar izstrādātās programmatūras palīdzību datus maksimāli ātri var pārnest uz datubāzi, pievienot esošajam gāzes tīklam un veikt datu korektuma pārbaudi.

Datu korektuma pārbaudi (gan automātiski pārnestajiem, gan lietotāju ievadītajiem datiem) realizē ļoti spēcīga ģeogrāfisko un atribūtu datu validācijas sistēma, kura pārbauda gan atribūtu datu, gan objektu relāciju, kā arī objektu topoloģijas korektumu. Korektuma pārbaude stipri paaugstina ievadīto datu ticamību un kvalitāti, kas ir īpaši būtiska operatīvo un remontdarbu atbalstam.

Papildus datu ievadei paplašinājums sniedz iespējas centralizēti veidot un uzturēt tematisko karšu, planšetu, maršruta karšu sagataves un datu atskaites.

Latvijas gāzes ĢIS sistēmas realizācijas gaitā ir izstrādāts vēl viens unikāls ĢIS pakešapstrādes rīks, kurš spēj nodrošināt ģeogrāfisko datu analīzes un aprēķinu funkciju automātisku izpildi (piemēram, adrešu slāņa automātiska veidošana no LR Valsts zemes dienesta adrešu reģistra tekstuālās daļas) un ārējo datu automātisku sinhronizēšanu (piemēram, LR Valsts zemes dienesta topogrāfiskās kartes).

Ģeogrāfiskā informācija par gāzes tīklu pieejama visiem Latvijas gāzes darbiniekiem. To nodrošina programmatūra ArcGIS Server - interneta karšu aplikācija, kas ļauj ikvienam interesentam piekļūt atļautajiem datiem interneta tīklā, izmantojot standarta pārlūkprogrammu.

Šobrīd tiek realizēta transporta līdzekļu sekošanas sistēma, kas ļautu blakus dažādiem ārējiem datiem un gāzes tīkla ierīcēm kartē redzēt arī Latvijas gāzes operatīvā transporta atrašanās vietu reālajā laikā. Šāda funkcionalitāte ir neatsverams rīks dispečeriem, kas nodrošinās ātrāku un kvalitatīvāku lēmumu pieņemšanu avārijas situācijās un palīdzēs maksimāli ātri novērst bojājumus gāzes tīklā.

 

Projektā izmantotie dati un valsts ĢIS datu reģistri

Uzņēmums Latvijas gāze ievada un uztur gāzes tīkla datus, kā arī datus par gāzes tīkla perifērijas iekārtām. Šobrīd dati tiek uzturēti par maģistrālajiem gāzes vadiem, kā arī par Rīgas un Jūrmalas sadales gāzes vadiem, bet nākotnē plānots šo sistēmu ieviest arī citos Latvijas reģionos. Gāzes tīkla datus veido vairāk nekā 30 datu slāņi, kas glabā informāciju par:

·         cauruļvadiem;

·         gāzes tīkla iekārtām;

·         noslēgierīcēm;

·         gāzes tīkla būvēm;

·         pretkorozijas aizsardzības iekārtām un kabeļiem;

·         sakaru tīkliem.

Projekta realizācijas gaitā nodrošināta ārējo datu bāzu izmantošana un savietošana ar Latvijas gāzes ĢIS. Pamata ĢIS datubāzes, kuras uzņēmums regulāri atjauno un izmanto aktuālāko informāciju, ir šādas:

·         LR VZD kadastra dati (serviss Apvidus);

·         LR VZD ortofoto dati mērogā 1:10000;

·         LR VZD topogrāfiskie uzmērījumi mērogā 1:500,

·         LR VZD satelītkarte mērogā 1:50000;

·         LR VZD adrešu reģistrs (teksta daļas replikācija);

·         SIA Jāņa sēta kartogrāfiskos materiālus;

·         AS Latvijas gāze patērētāju uzskaites un norēķinu sistēma.

Ar SIA Envirotech izstrādātā programmatūras moduļa palīdzību Latvijas gāze automātiski saņem jaunāko informāciju no iepriekš minētajām datubāzēm noteiktos laika periodos pēc vajadzības.

Līdz ar jaunākās ArcGIS 9 versijas iznākšanu programmatūra nodrošina vēl vienkāršāku ĢIS integrēšanu ar citām informācijas sistēmām un reģistriem. Savienojot organizācijas ĢIS ar citām datubāzēm (piemēram, VZD adrešu reģistrs, kadastra reģistrs, aizsargjoslu datubāze u.c.), centralizēta ĢIS sistēma nodrošinās šādas iespējas:

-      efektīvu un automātisku aktuālās informācijas publicēšanu internetā;

-      ērtu nekustamo īpašumu pārvaldību;

-      ĢIS pielāgošanu un datu savietojamību;

-      procesu vadību, pārraudzību un reģistrēšanu;

-      citu organizācijas resursu efektīvu vadību un vizualizēšanu;

-      plašas analīzes iespējas, automātisku analīžu rezultātu un atskaišu sagatavošanu.

Integrēta ĢIS izstrāde un ieviešana uzņēmumā Latvijas gāze ir viens no nozīmīgākajiem Envirotech realizētajiem projektiem Latvijā. Tas sniedz iespēju attīstīt un nostiprināt uzņēmuma kompetences apjomīgu ĢIS projektu realizēšanu, piedāvājot klientiem pilnīgu servisu klāstu un atbalstu. Latvijas gāzes projektā Envirotech speciālisti izstrādāja ĢIS prasību analīzi, veica sistēmas un datubāzes projektēšanu, datu konvertāciju, programmatūras izstrādi, testēšanu, kā arī sniedza konsultācijas par ĢIS izmantošanu uzņēmumā un nodrošināja lietotāju apmācību.

Envirotech speciālistiem ir plaša pieredze LR Valsts zemes dienesta informācijas sistēmu izstrādāšanā: nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas grafiskā daļa, nekustamā īpašuma objektu kadastrālās vērtēšanas ģeogrāfisko un atribūtu datu sistēma, arhīva un kartogrāfisko materiālu uzskaites sistēma, ģeodēzisko datu uzskaites un analīzes sistēma un administratīvo un teritoriālo vienību atbalsta sistēmas.

Nozīmīgā pieredze darbā ar LR Valsts zemes dienesta un LĢIA datubāzēm sniedz iespēju nodrošināt efektīvu ĢIS risinājumu dažādās organizācijās, to pārvaldībā esošo objektu apsaimniekošanai, dažādu procesu reģistrēšanai, kā arī citas sabiedrībai interesantas informācijas publicēšanu internetā/intranetā, un plašas iespējas realizēt informācijas uzturēšanu un ģeogrāfisko datu apmaiņu starp dažādām organizācijām.

 

 

SIA Envirotech – vadošais ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) uzņēmums Latvijā ar plašu pieredzi uzņēmumu ĢIS izveidē un uzturēšanā, izmantojot modernās tehnoloģijas, integrējot ĢIS, CAD un DBVS. Uzņēmums jau devīto gadu koncentrē darbību tikai ĢIS jomā, sniedzot konsultācijas klientiem, nodrošinot lietotāju apmācību, izstrādājot integrētas ĢIS un specializētas aplikācijas dažādām organizācijām, kas pielāgotas klientu vajadzībām. Nozīmīgākie SIA Envirotech realizētie projekti dažādos inženierkomunikāciju uzņēmumos Latvijā: Latvijas gāze, Lattelecom, Rīgas siltums, Rīgas pašvaldības aģentūra Rīgas gaisma, Valmieras ūdens, Daugavpils ūdens, LMT, Bite GSM un vairākos citos.

 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001