Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

INSPIRE direktīva Eiropā un Latvijā

   

INSPIRE, tā ir Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar kuras palīdzību plānots izveidot infrastruktūru telpiskajai informācijai Kopienā

 

INSPIRE (Infrastructure of Spatial Information in Europe) ir Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar kuras palīdzību plānots izveidot infrastruktūru telpiskajai informācijai Eiropas Kopienā. INSPIRE direktīva ir pieņemta 2007. gada 14. martā un ir spēkā no 15. maija. Pirmā INSPIRE fāze dalībvalstīm ir jārealizē līdz 2009. gada 15. maijam, otrā un trešā – līdz 2012. gada 15. maijam.

 

Ko nozīmē INSPIRE ieviešana? Īstenībā divas lietas – metadatu saskaņošana (atbildīgā institūcija par ģeodatiem, datu apjoms un kvalitāte, izmantošanas ierobežojumi u. tml.), tehnisko specifikāciju saskaņošana un pašreizējo datu nodrošināšana ES ģeoportālam (atbilstoši saskaņotajai tehniskajai specifikācijai).

Telpiskā informācija tiek izmantota ļoti dažādiem mērķiem – tūrismam, reģionālajai un teritoriālajai plānošanai, dažādu jomu (ūdens, elektrība, gāze, sakari utt.) tehniskās infrastruktūras veidošanai un uzturēšanai utt., un ir ļoti svarīgi, lai tā integrētos dažādās disciplīnās. INSPIRE vīzija ir standartizēts, saskaņots un plaši pieejams Kopienas teritorijas (visu Kopienas dalībvalstu) telpisks apraksts. Ja šī vīzija tiks materializēta, būs izveidojusies efektīva infrastruktūra informācijas nogādes koordinēšanai un uzraudzīšanai Kopienā.

Galvenie argumenti saskaņotas infrastruktūras veidošanai ir nepieciešamība pēc augstas kvalitātes informācijas un labi informētas sabiedrības izveidošana, kā rezultātā ievērojami uzlabojas politika (tiesa gan, lielāks uzsvars tiek likts tieši uz vides politiku). Lai izveidotu vienotu Kopienas telpiskās informācijas infrastruktūru, nepieciešama jauna un vienota pieeja vairāku jautājumu risināšanai, to skaitā īpaši akcentējami kontroles un ziņošanas, kā arī datu administrēšanas un nogādes procesi caur dažādiem starpvalstu organizāciju un Latvijas valdības līmeņiem. Šo politiku nepieciešams lietot, lai samazinātu dublikāta datu savākšanu, kā arī lai atbalstītu un veicinātu saskaņošanu, plašu datu izplatību un lietošanu.[1]

 

Dažādu tehnisku, vēsturisku un socioekonomisku iemeslu dēļ ir daudz šķēršļu, kas liedz plaši izmantot dalībvalstīs jau uzkrāto telpisko informāciju – informācijas nepilnības, nedefinētas kvalitātes problēmas, plaša datu dublēšanās un citi šķēršļi.

Latvija un INSPIRE

          Arī Latvijai tāpat kā visām pārējām Eiropas Kopienas dalībvalstīm ir jādod savs ieguldījums, lai veiksmīgi tiktu realizēta INSPIRE direktīva.     Latvijai šis jautājums ir īpaši svarīgs – pašlaik situācija telpiskās informācijas jomā ir vērtējama kā kritiska. Šobrīd pilnvērtīga valsts dalība INSPIRE iniciatīvās pat nav iespējama. Tam ir dažādi iemesli, taču galvenais ir atbilstošas politikas trūkums, kas nenodrošina nepārprotamu un efektīvu telpiskās informācijas elektronisku pieejamību un izmantošanu.

          Latvijai INSPIRE ir nozīmīga ne tikai, lai realizētu Kopienas plānus, bet arī lai ievērojami uzlabotu situāciju telpiskās informācijas jomā. Tas būtu milzīgs ieguvums gan valsts pārvaldei un organizācijām, gan privātā biznesa sektoram un iedzīvotājiem.

          INSPIRE paredz darbus, kuri veicami, lai iesaistītos tās veiksmīgā realizācijā, Latvijai ir jāsāk ar galveno – jāizveido vai jāizvēlas atbildīgā valsts organizācija, kura izveidos un attīstīs telpiskās informācijas politiku. Šai organizācijai nevajadzētu balstīties tikai uz Eiropas Kopienas prasībām un vajadzībām, bet galvenokārt jādomā par veiksmīgu un efektīvu politiku elektroniskai telpiskās informācijas nodrošināšanai, pieejamībai un izmantošanai Latvijā. Protams, izmantojot pasaulē atpazīstamus un plaši izmantotus standartus telpiskās informācijas infrastruktūras izveidē. Tādējādi Latvija, sakārtojot pašreizējo telpiskās informācijas situāciju, bez īpašas piepūles būs spējīga izpildīt Kopienas iniciatīvas.  

          Latvijā tāpat kā Eiropā telpisko informāciju veido un uztur daudz un dažādas organizācijas (gan valsts, gan privātās) - tā sauktie datu turētāji. Latvijā tādi ir LR Valsts zemes dienests, LR Aizsardzības ministrija, AS Latvenergo, Lauku atbalsta dienests, Valsts meža dienests, SIA Lattelecom, VAS Latvijas valsts ceļi u. c. Ir jānodrošina, ka datu turētāji gādās, lai tiktu sakārtoti un standartizēti viņu ģeotelpiskie dati. Saskaņā ar INSPIRE telpiskā informācija paliek konkrēto datu turētāju rokās, kuri to veido un uztur, taču tiem jānodrošina, ka dati ir saskaņoti un atbilstoši standartiem, lai tos varētu izmantot ne tikai datu turētāja organizācijas ietvaros. Datu turētājiem ir jānodrošina, ka viņu atbildībā esošie dati ir pieejami arī caur internetu. Datu turētājiem jāveic datu klasifikācija pa kategorijām – publiski vai privāti, maksas vai bezmaksas utt. un jānodrošina metadati (data about data), kā arī pakalpojumi.

         

Valsts nacionālais ģeoportāls

Jautājums, kas noteikti jārisina, realizējot telpisko datu vienotās piekļuves politiku, ir valsts nacionālā telpisko datu portāla nepieciešamība. Pastāv dažādi viedokļi: no vienas puses, INSPIRE paredz veidot Eiropas ģeoportālu, kurā būtu pieejama informācija jebkuras valsts jebkurai organizācijai vai iedzīvotājam un tādējādi tiktu realizēts princips, ka Kopienas telpiskajiem datiem ir vienota piekļuves vieta, kurā saplūstu informācija no visu dalībvalstu datu turētājiem. No otras puses, nacionālais ģeoportāls Latvijā sniegtu daudz ieguvumu.

          Viens no INSPIRE principiem ir – INSPIRE tiek būvēts uz nacionālo ģeotelpisko datu infrastruktūras. Mēs nevaram runāt par labu un izmantojamu Latvijas ģeotelpisko datu infrastruktūru, kamēr mūsu dati ir nesaskaņoti, nekvalitatīvi un dublējas.

          Nacionālais ģeoportāls būtu ne tikai efektīva telpiskās informācijas izmantošanas vieta valstī, bet arī veids, kā maksimāli uzlabot datu turētāju rīcībā esošo datu un uz tiem balstīto pakalpojumu kvalitāti, kā arī to izmantošanas efektivitāti. Nacionālā ģeoportāla izveidošana dotu iespēju mūsu valsts organizācijām, iedzīvotājiem un apmeklētājiem iegūt pieeju pakalpojumiem, kas izmanto Latvijā uzkrātos telpiskos datus, negaidot, kamēr tiks realizēts vienotais Eiropas ģeoportāls.

          Nacionālais ģeoportāls būtu jāveido pēc INSPIRE principiem – dati atrodas un tiek uzturēti tikai vienā vietā. Nacionālais ģeoportāls būtu tikai pieejas punkts, kur meklēt, izzināt un lietot telpiskos datus, bet fiziski tie joprojām atrastos pie dažādiem datu turētājiem. Nacionālā ģeoportāla arhitektūrā nav nepieciešama atsevišķa telpisko datu bāze, kurā atrodas visi vai daļa no valsts telpiskajiem datiem, tas tikai apgrūtinātu šo datu uzturēšanu, prasot papildu tehniskos un cilvēkresursus. Arī Eiropas ģeoportālā nav paredzēts veidot tieši telpisko datu bāzi.

Nacionālā ģeoportāla izveide prasītu datu turētājiem veikt vairākus pasākumus, piemēram, pārveidot sistēmas uz pakalpojumu orientētu arhitektūru, ieviest standartus, lai būtu iespējama datu turētāju un ģeoportāla sadarbība. Taču šīs pārmaiņas nevajadzētu uztvert kā papildu slogu datu turētājiem, gluži otrādi – šis process būtu jāuztver kā informācijas sistēmu modernizācija, adaptēšana mūsdienu tehnoloģiju prasībām un kā sagatavošanās posms INSPIRE direktīvas ieviešanai. Diemžēl vairāku valsts organizāciju informāciju sistēmas ir novecojušas un neizmanto mūsdienu tehnoloģijas telpisko datu un informācijas sistēmu jomā. Tās ir neoptimālas, kļūdainas un bez sadarbības iespējām ar citām sistēmām.

          INSPIRE direktīva paredz termiņus, kurā jāveic noteikti darbi tās ieviešanai. Latvijas valdībai vajadzētu nekavējoties rīkoties, lai uzlabotu situāciju telpiskās informācijas jomā Latvijā un tādējādi sasniegtu Eiropas līmeni ģeoinformācijas sektorā. Aktīvi rīkojoties, brīdī, kad Latvijai nāksies integrēties Eiropas telpisko datu infrastruktūrā, Latvija būs tam gatava un spēs nodrošināt, lai integrēšanās process notiku bez liekiem šķēršļiem un neparedzētām grūtībām.

Jurģis ĶIRŠAKMENS,

TietoEnator Alise mārketinga direktors

 

[1] Eiropas Parlamenta un padomes direktīva 2007/2/EC par telpiskās informācijas infrastruktūras izveidošanu Kopienā (INSPIRE)


TietoEnator Alise, SIA

Brīvības ielā 68,

Rīgā, LV-1011

Tālr. 7030000

E-pasts: market@alise.lv

www.alise.lv 

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001