Sakaru Pasaule - Žurnāls par
modernām komunikācijām

  
  


Atpakaļ Jaunais numurs Arhīvs Par mums Meklēšana

Pirms 70 gadiem

   

Mūsu pasta krājkasē jau 100 000 noguldītāju

 

Runājošais pulkstenis arī Rīgā! 

Runājošo pulksteni (Mazās ziņas P. un T. Vēstn. 1935. g. 8.(3.) un 30.(8.) num.), cik paredzams, drīzumā varēs iekārtot arī Rīgas automātiskā centrālē. Pareiza laika pieprasījumus vairs nevajadzēs izteikt un gaidīt telefonistes atbildi, bet tikai klausīties pareizā laika vēstījumus. Dzīvās telefonistes balss, ko tagad dzirdam atsaucamies telefonā, izzudīs un kļūs par seno laiku romantiku arī Rīgā.

 

Keep smiling!

Anglijas Pasta kantoris saviem pasta darbiniekiem, kam jāapkalpo pasta klienti, ir ievedis apmācību, kas lasītājam var likties kā angļu dīvainība. Un tomēr tā nav dīvainība, bet gan skaidra patiesība. Post Office izdarītie novērojumi pierādīja, ka daļa pasta darbinieču, apkalpojot klientus, neizskatījās sevišķi laipnas un pakalpīgas. Angļiem ar to pietika: par savu naudu, pērkot pensa pastmarku, viņi prasīja drusku vairāk laipnības. Un tā Post Office pasta skolas stundu plānā pašlaik stāv rakstīts: - Pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8-9: smaidīt, lūpu kustības, acu pacelšana, smaidīt, smiet, smiet, kāpinot smiešanos līdz pat skaņiem smiekliem.

To visu dara, lai angļu pasta darbiniecēs izkoptu laipnu izskatu. Jādomā, ka nelaipni vārdi Anglijas pastā nemaz vairs nav pazīstami.

Kaut kas līdzīgs pastāv Berlīnes telefonā, kur telefonistēm ar spoguļiem rokās māca pareizas mutes kustības, lai izruna būtu skaidra un izturēšanās - laipna.

 

Vācijas pasts un ziemas sporta olimpiāde

Ziemas sporta olimpiādē Garmišpartenkirhenā Vācijas pasts bija noorganizējis visus savus dienestus ar apbrīnojamu tālredzību un precizitāti, ko apliecina visi, kam nācās tur izmantot pasta, telegrāfa un telefona pakalpojumus. Vajadzīgās satiksmes iekārtas jau kādu gadu iepriekš sāka izbūvēt, tā ka viss īstā laikā, bez nokavējuma, bija savā vietā.

Telefona satiksmei bija iekārtoti ap 60 tālvadu; sarunu vietas bija visās iespējamās vietās, pat preses tribīnēs sacīkšu laukumā, no kurienes iekārtoja savienojumus arī ar katru pieprasīto valsti un centrāli pasaulē. Telegrāfam bija tiešie vadi ar lielākiem centriem un pieslēgumi arī starptautiskiem vadiem un okeānu kabeļiem. Darbā bija arī trīs bilžu telegrāfa iekārtas. Radiofons savus raidījumus izsūtīja pa sešiem vadiem ar vairāku desmitu mikrofonu pieslēgumiem. Pastā strādāja nepārtraukti, un katrā vietā, kurā kaut arī uz īsāku laiku bija nepieciešama pasta satiksme, iekārtoja darba vietas. Pasažieru pārvadāšanai bija norīkoti 100 pasta autobusi. Personāls bija nozīmēts pāri par 300 ierēdņu, labi sava darba speciālisti un valodu pratēji.

 

Eksperiments ir nākotnes vārti

Šāds uzraksts ir Anglijas pasta resora izmēģinājumu stacijas ēkai. Šī stacija atrodas lielā mūra celtnē Londonas attālā nomalē, lai dažādos izmēģinājumus, ko stacijā izdara, netraucētu lielpilsētas trokšņi un elektriskie izstarojumi. Stacijā sevišķi interesantas ir akustikas laboratorijas. Akustiskā un tāpat arī elektriskā ziņā tās pilnīgi izolētas no visiem ārienes iespaidiem. Novērsta arī iekšējā akustika, tā ka, ieejot šajā telpā, apmeklētāju apņem nedabīgs nāves klusums.

Šāda telpu iekārta vajadzīga radio raidītāju, uztvērēju un skaļruņu akustiskiem un elektriskiem mērījumiem. Fizikas un optiskās laboratorijas apgādātas ar moderniem rentgena staru, fotometriskiem, spektrografiskiem un metalografiskiem pētījumiem. Šo laboratoriju galvenais uzdevums ir pētījumi telefona nozarē. Piemēram, automātiskās centrālēs ir darbā miljoniem kontaktu. Izmēģinājumos atrasts, ka daudzos gadījumos dārgos metālus, kādus lieto kontaktos, var aizvietot ar lētākiem un tādā kārtā ietaupīt lielas summas.

Kādā citā laboratorijā nodarbojas ar dūmu kaitīgā iespaida pētīšanu uz metāliem un aparātiem. Sevišķās kamerās mākslīgi sastāda rūpniecības pilsētu dūmu un skābju izgarojumu piesātināto gaisu. Šinīs kamerās uz ilgāku laiku novieto dažādus metālus un aparātus, lai pārbaudītu to izturību. Radio laboratorijās izved mēģinājumus jaunu shēmu radīšanā un radio traucējumu novēršanai. Sevišķu vērību te piegriež ultraīsviļņu raidītāju shēmu izstrādāšanai, kas atvietotu zemūdens kabeļus arī īsās distancēs.

Angļu izmēģinājumu stacijas darbi guvuši plaši ievērību visā pasaulē.

 

 

Amerikas radiofona sabiedrības C. B. S. gada pārskats

Šai sabiedrībai pieder plašākais pasaulē radiofona staciju tīkls (100 Ziemeļamerikas staciju). No sabiedrības darbības pārskata redzams, ka tai izdevies sniegt saviem klausītājiem priekšnesumus no visas pasaules daļām, piemēram, pat no Bairda polārekspedīcijas pie dienvidpola regulāru raidījumu veidā. 1935. gadā sabiedrība iekārtojusi 240 pārraidījumus no 42 aizjūras zemēm un tos noklausījās apmēram 70 miljoni Ziemeļamerikas klausītāju.

Pārraidījumi izdarīti ar īsviļņu raidītājiem. Šī tehnika tagad attīstījusies jau tiktāl, ka tikai 2 procenti no visiem šādiem pārraidījumiem atzīti kā neapmierinoši. Izlietojot pārraidīšanai gaisa vadus, neapmierinošo pārraidījumu skaits ir pat lielāks. Pārraidījumu skaitā atzīmēts arī pieslēgums Latvijas 18. novembra valsts svētkiem. No citiem interesantākajiem pārraidījumiem vēl minami šādi: pieslēgums Zārbrikenei plebiscīta laikā, Ēģiptes reportāža, pieslēgums Pompejai u.c.

 

Laringofons

Trokšņainās vietās, piemēram, fabriku mašīnu telpās, telefona sarunas dažreiz ir pilnīgi neiespējamas, jo mikrofonā līdz ar balss skaņām iekļūst arī apkārtējais telpu troksnis. Zviedrijā pašlaik izmēģina jaunkonstruētu ierīci – laringofonu, kas domāts mikrofona atvietošanai minētajos gadījumos.

Laringofonam membrāna ir mazāk jutīga nekā mikrofonam. Interesants ir tās iedarbināšanas veids. Runātāja balss skaņas kā gaisa vibrācijas to neiespaido, bet gan to dara runātāja rīkles ārējie muskuļi, kādēļ membrāna novietota pie runātāja kakla, viegli pieskaroties rīkles ārpusei. Laringofona izlietošanai atklājas darba lauks arī aviācijā, lidojumu laikā. Telefona klausāmās austiņas iekombinēs lidotāja galvas segā, bet laringofonu novietos pie kakla: tas atbrīvos lidotāja redzes lauku un arī rokas. Šīs ierīces nosaukums nāk no grieķu vārda larynx, kas nozīmē balss rīklē.

 

Ņujorkas telefons

Ņujorkas telefons – manuālā sistēmas centrāle – ir lielākā pasaulē telefona abonentu kopa. 1934. gadā to bija 1 496 000. Vienā dienā no šiem abonentiem iziet apmēram 8 600 000 sarunu, t. i., caurmērā vairāk par 100 sarunām vienā sekundē, bet dzīvākā satiksmes laikā pat ap 250 sarunu sekundē. Raksturīgs ir īsais sarunu laiks. Ņujorkieši ir ļoti lietišķi – vietējās sarunas caurmēra ilgums ir tikai 2,6 min.

Visdzīvākās satiksmes stundas Ņujorkas tirdzniecības rajonā ir starp plkst.10 un 11, kad šā rajona apakšcentrāle izdara apmēram 23 700 savienojumus. Turpretī vakarā no plkst. 19 līdz 20 tā pati centrāle dod tikai 22 savienojumus. Dzīvokļu rajonā šinī vakara stundā savienojumu skaits ir visaugstākais visā dienā.

Telefona ziņu birojam darba nav mazums, jo tā 990 ierēdņiem un telefonistēm jāapmierina katru dienu ap 143 680 dažādu izziņu pieprasījumu. 

 

Arī tāda ir tarifu politika…

Kādam mūsu lauku puisim nebija dūšas personīgi bildināt savu iecerēto. Tādēļ bildinājumu viņš nosūtīja vēstulē, lūdzot atbildi paziņot pa telefonu uz vietējo sarunu vietu, kur viņš to ar nepacietību gaidīšot, jo pasts tādā lietā esot par lēnu.

Nākošajā dienā puisis ieradies sarunu vietā jau no paša rīta un pacietīgi gaidīja visu dienu. Beidzot pēc plkst. 19 vakarā viņš tiešām arī sagaidīja kāroto vārdu. Sarunu vietas apkalpotājs, kas arī ar šo lietu dienas gaitā bija ticis iepazīstināts, izteica domas, ka puisim būtu gan nopietni jāpārdomā, vai maz ņemt tādu meitu, kas tik ilgi likusi gaidīt. - Taisni otrādi, - atbildējis puisis, - meita, kas ir tik taupīga, ka nogaida lēto sarunu laiku, man ir taisni kā radīta.

 

Telefona propagandas panākumi Anglijā

Kā sekas tarifa pazeminājumiem un propagandai (sk. PTV 26. (7.) numuru), telefona abonentu skaits Anglijā pieaudzis par 200 000, t. i., par 100 procentiem vairāk nekā iepriekšējos 12 mēnešos. Dienas tarifa tālsarunu skaits pieaudzis par 12 procentiem, bet nakts sarunas (šiliņa sarunas) pat par 180!

Sakarā ar sarunu skaita palielināšanos tālvadu skaits starp Londonu un Ēdinburgu pavairots no 7 uz 27, starp Londonu un Plimutu - no 5 uz 17 utt. Vispār iekārtots ap 600 jaunu tālvadu. Arī vecā tālvadu tīkla sarunu caurlaides spējas, piemērojot jaunākos tehnikas un ekspluatācijas paņēmienus, palielinātas par 100 procentiem. Dienesta personālu tālvadu apkalpošanai vajadzēja palielināt par 5000 personām. Paplašinājusies arī telefona ierīču rūpniecība. – Pats par sevi saprotams, ka šādi ekspluatācijas guvumi bijuši iespējami, pateicoties ārkārtīgi precīzam un labi organizētam tehniskajam dienestam, kas visus tehniskos darbus izdara ātri un bez kādiem traucējumiem visā satiksmes norises gaitā.

 
Design and programming by Anton Alexandrov - 2001